Android podľa Oraclu vykráda kódy Javy


Orac­le ak­tua­li­zo­val svo­ju ža­lo­bu pro­ti spo­loč­nos­ti Goog­le. Te­raz ju vi­ní z to­ho, že niek­to­ré čas­ti mo­bil­nej plat­for­my An­droid sú pria­me kó­pie kó­du Ja­va.

V pô­vod­nom zne­ní ža­lo­by po­da­nej ten­to rok v augus­te Orac­le uvie­dol, že ur­či­té čas­ti mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid od Goog­lu po­ru­šu­jú je­ho autor­ské prá­va na tec­hno­ló­gii Ja­va na­do­bud­nu­té zís­ka­ním spo­loč­nos­ti Sun Mic­ro­sys­tems. V dopl­ne­nej ver­zii ža­lo­by je ale te­raz Orac­le ove­ľa kon­krét­nej­ší a pri­po­jil k nej aj nie­koľ­ko kó­dov, ku kto­rým "od­cud­ze­niam" ma­lo po­dľa ne­ho dôjsť. Uvád­za, že až jed­na tre­ti­na všet­kých API (roz­hra­nie pre prog­ra­mo­va­nie ap­li­ká­cií) An­droi­du, je chrá­ne­ná autor­ským zá­ko­nom.

"Med­zi zneu­ži­tou čas­ťou ja­zy­ka Ja­va pa­tria náz­vy tried a me­tód, ich de­fi­ní­cie, pa­ra­met­re, ďa­lej po­tom štruk­tú­ra a ob­sah kniž­níc a tiež prís­luš­ná do­ku­men­tá­cia," uvád­za Orac­le. "V nie­koľ­kých prí­pa­doch ide do­kon­ca o pros­té sko­pí­ro­va­nie čas­tí náš­ho kó­du." Ok­rem sa­mot­nej Ja­vy Orac­le vi­ní Goog­le aj zo zneu­ži­tia nie­koľ­kých sú­vi­sia­cich pa­ten­tov.

Goog­le sa k prí­pa­du za­tiaľ príl­iš ne­vy­jad­ro­val, nie­koľ­kok­rát len po­prel všet­ky ob­vi­ne­nia. Ak­tuál­na si­tuácia Ja­ve ni­ja­ko nes­ved­čí. Niek­to­rí od­bor­ní­ci do­kon­ca vy­slo­vi­li ná­zor, že by moh­lo dôjsť k roz­štie­pe­niu Ja­va ko­mu­ni­ty. To je však po­dľa Ro­da Joh­nso­na, auto­ra po­pu­lár­ne­ho Spring Fra­mewor­ku, veľ­mi nep­rav­de­po­dob­né. Spor sa to­tiž tý­ka iba pros­tre­dí Ja­va Vir­tual Mac­hi­ne, tak­že spor po­dľa ne­ho ne­za­siah­ne toľ­ko ľu­dí. Viac o mož­ných nás­led­koch súd­ne­ho spo­ru sa do­čí­ta­te v člán­ku Mô­že viesť spor Orac­le s Goog­lom k roz­štie­pe­niu Ja­vy?

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter