TS: LG ponúka na stiahnutie zvonenia, tapety, hry a ďalšie aplikácie zdarma


Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics, kto­rá je sve­to­vým líd­rom a tech­no­lo­gic­kým ino­vá­to­rom v spot­reb­nej elek­tro­ni­ke, do­má­cich spot­re­bi­čoch a mo­bil­ných ko­mu­ni­ká­ciách, po­nú­ka zvo­ne­nia, po­za­dia, hry a ďal­šie ap­li­ká­cie na stiah­nu­tie zdar­ma pros­tred­níc­tvom svoj­ho no­vé­ho inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu LG Ap­pli­ca­tion Sto­re.

Uží­va­te­lia tu mô­žu náj­sť veľ­ké množ­stvo mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu pre mo­bil­né te­le­fó­ny LG. Na­chá­dza­jú sa tu na stiah­nu­tie zvo­ne­nia, po­za­dia, hry, ale i ve­ľa ďal­ších ap­li­ká­cií. Ka­te­gó­rie ap­li­ká­cií pok­rý­va­jú ob­las­ti od prá­ce a vzde­lá­va­nia cez zá­ba­vu a ko­mu­ni­ká­ciu, po zdra­vie a ži­vot­ný št­ýl. Kaž­dý uží­va­teľ si tak mô­že do svoj­ho te­le­fó­nu nah­rať slov­ní­ky, ap­li­ká­cie pre pri­po­je­nie na Fa­ce­book ale­bo Twit­ter, mo­bil­ný ho­ros­kop ale­bo cvi­če­nia jo­gy, kto­ré zvlád­ne i v kan­ce­lá­rii.

„LG Ap­pli­ca­tion Sto­re sme vy­tvo­ri­li pre­to, aby sme moh­li všet­kým na­šim zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť pes­trý vý­ber ap­li­ká­cií. Mo­bil­ný te­le­fón už dáv­no nes­lú­ži len na te­le­fo­no­va­nie. Mo­der­né ap­li­ká­cie uľah­ču­jú prá­cu, sú zá­bav­né a vy­pl­nia dl­hé chví­le,“ po­ve­dal Jong Sung Oh, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ.

Spo­loč­nosť LG zvo­li­la na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu oje­di­ne­lú stra­té­giu a všet­ky ap­li­ká­cie po­nú­ka zdar­ma. „Na strán­kach Ap­pli­ca­tion Sto­re náj­de­te tri ka­te­gó­rie ap­li­ká­cií od­lí­še­né pod­ľa ná­roč­nos­ti. Naj­jed­no­duch­šiu ap­li­ká­ciu je mož­né stiah­nuť hneď po re­gis­trá­cii. Zlo­ži­tej­šie ap­li­ká­cie je mož­né zís­kať za naz­bie­ra­né bo­dy, kto­ré uží­va­te­lia dos­ta­nú za hod­no­te­nie ap­li­ká­cií, re­cen­zie a od­po­rú­ča­nia pria­te­ľom,“ do­dal Jong Sung Oh.

Spo­loč­nosť LG si tak oce­ňu­je loa­ja­li­tu svo­jich zá­kaz­ní­kov a pod­po­ru­je bu­do­va­nie so­ciál­nych ko­mu­nít. Ap­li­ká­cie sú dos­tup­né ako pre smar­tpho­ny, tak aj pre os­tat­né mo­de­ly te­le­fó­nov. Pri kaž­dej ap­li­ká­cii je k dis­po­zí­cii zoz­nam te­le­fó­nov, kto­ré ju pod­po­ru­jú; rov­na­ko je mož­né zvo­liť si typ svoj­ho te­le­fó­nu a ne­chať si zob­ra­ziť všet­ky vhod­né ap­li­ká­cie. LG Ap­pli­ca­tion Sto­re náj­de kaž­dý zá­ujem­ca o tú­to služ­bu na strán­kach http://cz.lgap­pli­ca­tion.com, kde po krát­kej re­gis­trá­cií zís­ka prís­tup k stov­kám zvo­ne­ní, po­za­diam, hrám a ďal­ším ap­li­ká­ciám.

Zdroj: TS LG Electronics


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter