Už 12 slovenských aplikácií v súťaži Android s HTC

Na ofi­ciál­nej strán­ke www.htcan­droid­su­taz.sk, kto­rú spo­loč­nosť HTC spus­ti­la na za­čiat­ku sú­ťa­že An­droid, sa ob­ja­vi­lo už 12 rôz­nych slo­ven­ských ap­li­ká­cií.

„Prih­lá­se­né ap­li­ká­cie sú naj­mä zá­bav­né­ho cha­rak­te­ru. Sú však me­dzi ni­mi aj ta­ké, kto­ré sa da­jú vy­užiť v praxi. Ako prík­lad by som uvie­dol ap­li­ká­ciu pod náz­vom Kon­ver­tor mien plus, Te­le­víz­ny prog­ram ale­bo Zdie­ľaj sú­bor,“ uvie­dol Jo­zef Or­go­náš, člen od­bor­nej po­ro­ty. Ide o ot­vo­re­nú vý­vo­jár­sku sú­ťaž, za­me­ra­nú na ap­li­ká­cie pre mo­bil­nú plat­for­mu Goog­le An­droid. Všet­ci tí, kto­rí nav­ští­via strán­ku, mô­žu aj na­ďa­lej hla­so­vať za svoj­ho fa­vo­ri­ta a stiah­nuť si aj je­ho prog­ram za­dar­mo a bez­plat­ne ho pou­ží­vať. Tra­ja fi­na­lis­ti, kto­rých vy­be­rie od­bor­ná po­ro­ta, a ví­ťaz vy­bra­ný hod­no­te­ním ve­rej­nos­ti zís­ka­jú ok­rem fi­nan­čnej pré­mie aj smar­tpho­ne HTC De­si­re. Te­le­fón je ta­kis­to prip­ra­ve­ný pre päť ná­hod­ne vy­lo­so­va­ných hla­su­jú­cich o naj­lep­šiu ap­li­ká­ciu.

Vy­hod­no­te­nie naj­lep­ších ap­li­ká­cií má na sta­ros­ti od­bor­ná po­ro­ta. Tá vo svo­jom hod­no­te­ní kla­die dô­raz pre­dov­šet­kým na fun­kčnosť, ná­pa­di­tosť, prak­tic­ký prí­nos a spra­co­va­nie ap­li­ká­cie. Na ich vy­tvo­re­nie ma­jú prog­ra­má­to­ri už len me­siac.

Sú­ťaž si svo­jich fa­nú­ši­kov naš­la aj na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book pod náz­vom HTC An­droid Sú­ťaž.

Zdroj: TS HTCOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter