TS: HTC prichádza na Slovensko

htc3.jpg Spo­loč­nosť HTC, po­pred­ný sve­to­vý vý­rob­ca smar­tfó­nov a PDA, dnes ofi­ciál­ne vstú­pi­la na slo­ven­ský trh. HTC plá­nu­je vý­znam­ne zvý­šiť in­ves­tí­cie do bu­do­va­nia znač­ky a pri­niesť zá­kaz­ní­kom naj­nov­šie tech­no­ló­gie a pro­duk­ty. Prí­chod HTC zna­me­ná pre slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov via­ce­ro vý­hod vrá­ta­ne naj­vyš­šej kva­li­ty slu­žieb a servis­u a maximál­nej dos­tup­nos­ti te­le­fó­nov s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows Mo­bi­le a An­droid.

Zá­ujem zá­kaz­ní­kov o smar­tfó­ny vo sve­te neus­tá­le ras­tie. HTC pri­ná­ša ten­to trend aj na Slo­ven­sko. Zá­ru­kou je­di­neč­nej zá­kaz­níc­kej skú­se­nos­ti je tech­no­ló­gia HTC Sen­se, vďa­ka kto­rej sa špič­ko­vé smar­tfó­ny pris­pô­so­bu­jú po­tre­bám a ná­ro­kom svoj­ho pou­ží­va­te­ľa. Vy­lep­še­né roz­hra­nie HTC Sen­se expe­rien­ce sa na­chá­dza aj v toh­to­roč­ných no­vin­kách HTC Le­gend, HDmi­ni a HTC De­si­re. Vý­rob­ca mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ro­ka HTC He­ro je obľú­be­ný hlav­ne me­dzi ná­roč­ný­mi zá­kaz­ník­mi, kto­rí pou­ží­va­jú mo­bil­ný te­le­fón pri prá­ci aj pre zá­ba­vu.

„Slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci sú veľ­mi ná­roč­ní, pre­to­že sú zvyk­nu­tí in­ten­zív­ne vy­uží­vať hla­so­vé aj dá­to­vé mo­bil­né služ­by. Dô­ka­zom to­ho je vy­so­ká pe­ne­trá­cia mo­bil­ných slu­žieb na Slo­ven­sku, kto­rá pre­kro­či­la hra­ni­cu 100 %. Som pres­ved­če­ný, že znač­ka HTC do­ká­že spl­niť všet­ky po­žia­dav­ky slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov na kva­li­tu, di­zajn aj fun­kčné vy­ba­ve­nie te­le­fó­nov,” uvie­dol Flo­rian Seiche, vice­pre­zi­dent HTC Euro­pe Co. Ltd.

Prí­sľub naj­nov­ších tech­no­ló­gií a vy­so­kej kva­li­ty mo­bil­ných za­ria­de­ní HTC je vy­ja­dre­ný aj v slo­ga­ne spo­loč­nos­ti „HTC: quiet­ly brilliant“ (voľ­ný pre­klad: „Ne­ná­pad­ne skve­lý“). Pri príl­eži­tos­ti svoj­ho vstu­pu na slo­ven­ský trh od­ov­zdá vice­pre­zi­dent HTC Euro­pe Co., Ltd. Flo­rian Seiche mo­bil­né te­le­fó­ny šty­rom osob­nos­tiam: čle­no­vi Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho di­vad­la Ri­char­do­vi Stan­ke­mu, re­ži­sé­ro­vi a pro­du­cen­to­vi Pa­vlo­vi Ba­ra­bá­šo­vi, spe­váč­ke Zden­ke Pred­nej a gol­fis­tke Zu­za­ne Ka­ma­so­vej.

Špič­ko­vé mo­bil­né te­le­fó­ny a za­ria­de­nia HTC poz­na­jú slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci pros­tred­níc­tvom znač­ko­vých pre­daj­ní všet­kých troch mo­bil­ných ope­rá­to­rov, ako aj sie­te ne­zá­vi­slých pre­daj­cov.

Zdroj: TS HTCOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter