iPad odrádza niektorých používateľov pre nedostatočnú hardvérovú výbavu

apple iPad.jpg App­le sa sna­ží pres­ved­čiť po­uží­va­te­ľov, aby preš­li zo svo­jich no­te­boo­kov na je­ho „ma­gic­ký“ iPad, kto­rý sa v USA pre­dá­va od so­bo­ty. No ten ok­rem úvod­né­ho vzru­še­nia pri­ná­ša i skla­ma­nie. Spo­loč­nosť App­le sa už pred­tým vo svo­jej his­tó­rii po­kú­ša­la zme­niť trh a pre­fe­ren­cie po­uží­va­te­ľov prís­troj­mi, ako je iPad ale­bo iP­ho­ne, tvr­dia ana­ly­ti­ci. A za­čia­tok pre­da­ja no­vé­ho tab­le­tu má byť ús­peš­ný, pre­to­že nap­rík­lad fi­nan­čná spo­loč­nosť Broad­point AM­TECH pre­di­ku­je 4 mi­lió­ny pre­da­ných ku­sov iPa­dov do kon­ca toh­to ro­ka (o zis­koch App­lu z pre­da­ja náj­de­te viac v člán­ku iPad: Koľ­ko za­ro­bí App­le na jed­nom pre­da­nom tab­le­te?). Pre­ži­je však ten­to prís­troj aj po opad­nu­tí „da­vo­vé­ho šia­len­stva“?

Aj keď iPad pri­ná­ša no­vé mož­nos­ti, ako sle­do­vať vi­deo, čí­tať sprá­vy či elek­tro­nic­ké kni­hy, po­dľa ana­ly­ti­kov niek­to­rých z po­ten­ciál­nych zá­ujem­cov od­rád­za ne­dos­ta­toč­ná har­dvé­ro­vá vý­ba­va, kto­rá ob­med­zu­je je­ho po­uži­tie ako mul­ti­me­diál­ne­ho prís­tro­ja.

V pr­vot­ných re­cen­ziách bol iPad vy­chva­ľo­va­ný pre svo­ju rých­losť, vý­drž ba­té­rie a mož­nosť po­uži­tia ako čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh, a to za re­la­tív­ne pri­ja­teľ­nú ce­nu. V praxi sa uká­za­lo, že 10 ho­dín vý­dr­že aku­mu­lá­to­ra, kto­ré prok­la­mu­je App­le, sa nap­rík­lad pri sle­do­va­ní vi­dea pre­tiah­ne až na 12 ho­dín, čo je po­mer­ne nez­vy­čaj­ný jav, pre­to­že väč­ši­na prís­tro­jov, nao­pak, vy­dr­ží me­nej, než udá­va vý­rob­ca. Hlav­né ne­dos­tat­ky sú však chý­ba­jú­ce po­rty USB, vi­deo­ka­me­ra, mik­ro­fón, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet ale­bo aj po­dpo­ra tec­hno­ló­gie Flash, kto­rá umož­ňu­je preh­rá­va­nie vi­dea na inter­ne­te. Prob­lé­mom mô­že byť pre niek­to­rých po­uží­va­te­ľov aj vir­tuál­na klá­ves­ni­ca, na kto­rej sa ne­pí­še tak ľah­ko ako na tej fy­zic­kej.

App­le umies­tňu­je vo vy­uži­tí iPad nie­kam med­zi svo­je smar­tpho­ny iP­ho­ne a no­te­boo­ky Mac­Book. Ni­co­las Di­na­ta­le, ne­zá­vis­lý kon­zul­tant a ma­na­žér webo­vých pro­jek­tov, sa však pý­ta, že ak niek­to už vlas­tní smar­tpho­ne a no­te­book, na­čo by po­tom po­tre­bo­val iPad. Vzhľa­dom na pro­pa­go­va­nú mul­ti­me­diál­nosť prís­tro­ja je po­dľa Di­na­te­la chý­ba­jú­ca po­dpo­ra Flas­hu tiež po­mer­ne zá­sad­ný ne­dos­ta­tok, neh­ľa­diac na to, že po­uží­va­te­lia sú od­ká­za­ní na prop­rie­tár­ne mul­ti­me­diál­ne ap­li­ká­cie a sof­tvér od App­lu, kto­rý ne­mu­sí kaž­dé­mu vy­ho­vo­vať.

Ďal­ší ko­men­tá­to­ri ho­vo­ria, že od iPa­du oča­ká­va­li viac fun­kcií. Nap­rík­lad Ste­ve Gro­ve, správ­ca server­ov na ame­ric­kom mi­nis­ter­stve ob­ra­ny, už po­uží­va iP­ho­ne 3G a ča­ká na za­ria­de­nia s po­dpo­rou 4G sie­tí či CDMA, kto­rú však iPad ne­po­nú­ka ani ako vo­li­teľ­nú. Gro­ve je tiež pres­ved­če­ný, že po­dpo­ra no­vej re­ví­zie ja­zy­ka HTML5, kto­rý mô­že čias­toč­ne nah­ra­diť po­uži­tie Flas­hu a umož­niť tak preh­rá­va­nie vi­dea na iPa­de, je za­tiaľ pri väč­ši­ne webo­vých strá­nok hud­bou bu­dúc­nos­ti.

Step­hen Ba­ker, vice­pre­zi­dent ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti NPD, je pres­ved­če­ný, že iPad je ur­če­ný pre po­uží­va­te­ľov, kto­rí od ne­ho ne­ča­ka­jú z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty ove­ľa viac ako od svo­jich mo­bi­lov, prav­da, vďa­ka veľ­ké­mu dis­ple­ju je po­tom prá­ca s ním pred­sa len po­hodl­nej­šia. Ta­kis­to Brian Mar­shall, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Broad­point AM­TECH, ho­vo­rí, že prá­ve dos­tup­nosť fil­mov a te­le­víz­nych re­lá­cií ro­bí z no­vé­ho tab­le­tu lá­kad­lo, pre­to­že už te­raz je preň dis­po­zí­cii 8500 fil­mov (z to­ho 2500 vo vy­so­kom roz­lí­še­ní) a viac než 55 000 di­elov te­le­víz­nych šou. Niek­to­ré te­le­ví­zie, ako nap­rík­lad CBS či ABC, už za­ča­li strea­mo­vať svoj ob­sah pria­mo pre iPad. Pre prís­troj za­me­ra­ný na mul­ti­mé­diá však mô­že byť prob­le­ma­tic­ký for­mát ob­ra­zu v po­me­re strán 4:3, pre­to­že dnes sa už sta­li viac-me­nej štan­dar­dom po­me­ry 16:10 ale­bo 16:9.

Sa­rah Rot­ma­no­vá-Ep­pso­vá z ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Forres­ter Re­search je v kaž­dom prí­pa­de pres­ved­če­ná, že App­le mu­sí naj­prv nau­čiť po­uží­va­te­ľov, ako mô­žu efek­tív­ne iPad vy­uží­vať ako prís­troj na „kon­zu­má­ciu ob­sa­hu“, pre­to­že tab­le­ty sú na tr­hu po­mer­ne no­vá zá­le­ži­tosť a pre množ­stvo zá­ujem­cov mô­že byť ich vy­uži­tie otáz­ni­kom. iPad ta­kis­to po­dľa Ep­pso­vej mô­že byť ukáž­kou to­ho, od­kiaľ a kam in­for­mač­né tec­hno­ló­gie sme­ru­jú, te­da od kon­ven­čných po­čí­ta­čov po prís­tro­je pl­ne ov­lá­da­né do­ty­kom a vy­uží­va­jú­ce služ­by v clou­de. No až o ta­ké tri ro­ky bu­de mož­né po­sú­diť, ako sa App­lu s tým­to ná­pa­dom po­da­ri­lo uc­hy­tiť a ako veľ­mi pre­me­nil trh, uzat­vá­ra Ep­pso­vá.

Viac in­for­má­cií o tech­nic­kých pa­ra­met­roch iPa­du a za­čiat­ku je­ho pre­da­ja v USA náj­de­te vo vče­raj­šom člán­ku Spo­loč­nosť App­le v pr­vý deň pre­da­la vy­še 300-ti­síc iPa­dov.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter