iPad rozhýbal v Číne trh s tabletmi

apple iPad.jpg Oča­ká­va­ný ap­rí­lo­vý príc­hod iPa­du na trh spô­so­bil, že nie­koľ­ko čín­skych spo­loč­nos­tí sa sna­ží nas­ko­čiť do roz­beh­nu­té­ho vla­ku s tab­let­mi a nez­meš­kať tak nás­tup týc­hto za­ria­de­ní. Vý­sled­kom je oh­lá­se­nie no­vých pro­duk­tov, kto­ré ma­jú uk­ro­jiť z pred­pok­la­da­né­ho tr­ho­vé­ho po­die­lu iPa­du.

K ra­píd­ne­mu plá­no­va­niu a uvád­za­niu no­vých za­ria­de­ní do­po­mo­hol naj­mä no­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7, kto­rý po­dpo­ru­je mul­ti­do­ty­ko­vé za­ria­de­nia. Niek­to­rí čín­ski ob­chod­ní­ci údaj­ne plá­nu­jú na­kú­piť iPad mi­mo kra­ji­ny a za­čať ho pre­dá­vať v Čí­ne eš­te pred je­ho ofi­ciál­nym uve­de­ním, po­dob­ne ako sa pre­dá­val pred ofi­ciál­nym uve­de­ním iP­ho­ne. Jed­na zo spo­loč­nos­tí, kto­ré bu­dú pre­dá­vať na­po­do­be­ni­nu iPa­du, je aj fir­ma Te­so. Tab­let s 10,1-pal­co­vým mul­ti­do­ty­ko­vým dis­ple­jom bu­de osa­de­ný pro­ce­so­rom In­tel Atom. Za­ria­de­nie s ce­nou prib­liž­ne 206 EUR, hmot­nos­ťou 0,9 kg bu­de po­dpo­ro­vať pri­po­je­nie na inter­net pros­tred­níc­tvom 3G sie­te.

Ďal­ší vý­rob­ca, kto­rý oh­lá­sil hneď dva tab­le­ty, je Han­von Tec­hno­lo­gy. Oba tab­le­ty bež­iace na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 7 bu­dú ob­sa­ho­vať 10pal­co­vý dis­plej. Osa­de­né bu­dú pro­ce­sor­mi In­tel Atom a Ce­le­ron. Ce­na mo­de­lov by ma­la byť 540 a 645 EUR. iPad in­špi­ro­val aj spo­loč­nosť Shen­zhen Great Loong Brot­her In­dus­trial, kto­rá už na trh do­dá­va tab­let po­dob­ný iPa­du. No kon­ku­ro­vať chce aj Le­no­vo so svo­jím tab­le­to­vým no­te­boo­kom Idea­Pad U1.

Mno­ho ďal­ších vý­rob­cov eš­te stá­le vá­ha a vy­čká­va, ako na uve­de­nie iPa­du za­rea­gu­je trh. V prí­pa­de ús­pec­hu iPa­du mož­no oča­ká­vať vl­nu no­vých tab­le­tov, tak ako je to na tr­hu net­boo­kov.

Ok­rem uvád­za­nia no­vých pro­duk­tov sa v Čí­ne oča­ká­va aj pre­daj lac­ných fa­loš­ných imi­tá­cií, kto­rých di­zajn je po­dob­ný ori­gi­ná­lu, ale kva­li­tou vý­raz­ne za­os­tá­va­jú.

Zdroj: news.yahoo.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter