Nokia poskytuje svoju navigáciu od dnes zadarmo!

nokia.png Ako strán­ka fín­ske­ho vý­rob­cu mo­bil­ných te­le­fó­nov in­for­mu­je, je prá­ve 21. ja­nuár pre svet na­vi­gá­cii toh­to ro­ku pre­lo­mo­vý. No­kia to­tiž po­nú­ka svo­je Ovi Maps aj s na­vi­gač­ný­mi fun­kcia­mi (auto­mo­bi­lo­vý­mi aj pe­ší­mi, tzv. turn-by-turn na­vi­gá­cia) od toh­to dňa pre smar­tpho­ny úpl­ne za­dar­mo!

Zdar­ma sú ma­py aj sa­mot­ná li­cen­cia za na­vi­gá­ciu a to nav­ždy. K dis­po­zí­cii je tak na­vi­gá­cia pre 74 kra­jín v 46 ja­zy­koch a k to­mu dop­rav­né in­for­má­cie pre viac ako 10 kra­jín, či de­tail­né ma­po­vé pod­kla­dy pre 180 kra­jín. Pod­ľa šta­tis­tík vy­uží­va­lo na kon­ci ro­ku 2009 GPS na­vi­gá­ciu v mo­bil­nom te­le­fó­ne prib­liž­ne 27 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, od dnes sa po­ten­ciál tak­mer zdvoj­ná­so­bu­je na prib­liž­ne 50 mi­lió­nov smar­tpho­neov znač­ky No­kia. De­tail­né in­for­má­cie náj­de­te v tla­čo­vej sprá­ve


Zdroj: maps.no­kia.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter