Multiplatformový open source Game Editor na tvorbu počítačových hier

game editor.jpeg Pre všet­kých, kto­rí by chce­li spoz­nať tvor­bu kla­sic­kých po­čí­ta­čo­vých „2D plo­ši­no­viek“, je k dis­po­zí­cii open sour­ce prog­ram s náz­vom Ga­me Edi­tor. Sof­tvér je ur­če­ný na tvor­bu po­čí­ta­čo­vých 2D hier pre osob­né po­čí­ta­če a mo­bil­né za­ria­de­nia s plat­for­ma­mi Win­dows, Li­nux, Poc­ket PC, Han­dheld PC, GP2X a smar­tpho­ny za­lo­že­né na Win­dows Mo­bi­le. K dis­po­zí­cii je open sour­ce rie­še­nie v rám­ci GPL v3, ale aj ko­mer­čné rie­še­nie za 94,95 USD.

Vý­ho­da prog­ra­mu je v tom, že sa ne­vy­ža­du­jú zna­los­ti prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov. Tvor­ba hier pre­bie­ha v gra­fic­kom pros­tre­dí, kto­ré pros­tred­níc­tvom me­nu umož­ňu­je nas­ta­vo­vať pa­ra­met­re pre pos­ta­vy a her­né pros­tre­die. Pou­ží­va­te­lia však mu­sia ve­dieť pra­co­vať s gra­fic­ký­mi prog­ra­ma­mi, aby moh­li vy­tvá­rať ob­jek­ty a her­né pos­ta­vy, kto­ré bu­dú pou­ži­té v hrách. Na pod­rob­nej­šie a preh­ľad­nej­šie nas­ta­ve­nie lo­gi­ky hry slú­ži jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny skrip­to­va­cí ja­zyk, kto­ré­mu by ma­li po­ro­zu­mieť aj tí, kto­rí eš­te nik­dy nep­rog­ra­mo­va­li (ukáž­ka skrip­to­va­cie­ho ja­zy­ka je na pril­ože­nom vi­deu).

V po­nu­ke Ga­me Edi­to­ra ok­rem fun­kcií na tvor­bu pos­táv, de­fi­no­va­nie po­hy­bu, ob­las­tí, skrip­tov a kon­fi­gu­rá­ciu pa­ra­met­rov hry (gra­fic­ké roz­lí­še­nie, nas­ta­ve­nie zvu­ku, ná­zov hry, far­ba po­za­dia a iné) sú aj ná­vo­dy de­monštru­jú­ce prá­cu s prog­ra­mom od vy­tvo­re­nia her­ných pos­táv, vkla­da­nia ob­jek­tov, textu, po­za­dia až po de­fi­no­va­nie po­hy­bu. Na od­skú­ša­nie vy­tvo­re­ných her­ných nas­ta­ve­ní slú­ži her­ný mód (Ga­me mo­de), kto­rý okam­ži­te prep­ne prog­ram do her­né­ho re­ži­mu. V ňom ih­neď mož­no otes­to­vať, či vy­tvo­re­né nas­ta­ve­nia v hre fun­gu­jú správ­ne (dru­há vi­deoukáž­ka). V ko­neč­nom hod­no­te­ní je Ga­me Edi­tor svo­jím vy­ho­to­ve­ním za­ují­ma­vý nás­troj a zá­ro­veň ná­vod na zís­ka­nie poz­nat­kov, na akom prin­cí­pe sa vy­tvá­ra­jú ar­ká­do­vé hry.

Ga­me Edi­tor si mož­no stiah­nuť z http://ga­me-edi­tor.com/Download

Ukáž­ka ty­pov hier, kto­ré je mož­né vy­tvo­riť v prog­ra­me Ga­me Edi­tor

Video:


De­monštro­va­nie prá­ce v prog­ra­me – ko­lí­zia hrá­ča s iným ob­jek­tom a nas­ta­ve­nie po­zí­cie hrá­ča po ko­lí­zii.

Video:Zdroj:
ga­me-edi­tor.com
www.h-on­li­ne.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter