Najstarší fungujúci počítač s elektronickou pamäťou znova spustia

 Po­čí­tač The Harwell Com­pu­ter, zná­my aj ako The Harwell De­kat­ron Com­pu­ter, kto­rý je naj­star­ším fun­gu­jú­cim elektro­nic­kým po­čí­ta­čom uk­la­da­jú­cim dá­ta do elektro­nic­kej pa­mä­te, zre­konštruujú a zno­va uve­dú do pre­vádzky. Je­ho no­vým do­mo­vom sa po­tom sta­ne Na­tio­nal Mu­seum of Com­pu­ting (TNMOC) v Ble­tch­ley Par­ku, kde bu­de ulo­že­ný ved­ľa ďal­šie­ho his­to­ric­ky vý­znam­né­ho po­čí­ta­ča s ná­zvom Co­los­sus II.

Zos­ta­vo­va­nie po­čí­ta­ča sa za­ča­lo v ro­ku 1949, pr­vé kal­ku­lá­cie urýc­hľ­uj­úc­e ve­dec­ké vý­poč­ty na ňom bo­li uro­be­né v ro­ku 1951. Pra­co­val až do ro­ku 1957, keď bo­la ukon­če­ná je­ho pre­vádzka a pre­su­nu­li ho na Wol­ver­ham­pton Uni­ver­si­ty. Tu ho pre­me­no­va­li na WI­TCH (Wol­ver­ham­pton Instru­ment for Teaching Com­pu­ting from Harwell) a uči­li na ňom in­for­ma­ti­ku až do ro­ku 1973, keď ho pre­sta­li na tie­to úče­ly pou­ží­vať a ulo­ži­li ho do skla­du, kde naň až do­te­raz sa­dal prach.

Sú­čia­stky, z kto­rých bol po­čí­tač zos­ta­ve­ný, bo­lo v ča­se, keď ho skonštruova­li, mož­né náj­sť v te­le­fón­nych ústred­niach. Pou­ží­val 900 elektró­nok De­kat­ron, z kto­rých kaž­dá udr­žia­va­la in­for­má­cie po­dob­ne ako pa­mä­ťo­vé bun­ky pa­mä­tí RAM mo­der­ných po­čí­ta­čov. Harwell pra­co­val v de­sia­tko­vej sús­ta­ve a dis­po­no­val 40 re­gistra­mi schop­ný­mi ucho­vá­vať po 8 čís­lic.

Harwell bol zná­my svo­jou spo­ľah­li­vos­ťou. Raz bež­al sa­mos­tat­ne naj­me­nej de­sať dní, keď ho ved­ci ne­cha­li reali­zo­vať vý­poč­ty od via­noč­ných svia­tkov až do No­vé­ho ro­ka. Po­čí­tač bež­al sa­mos­tat­ne, bez zá­sa­hu ob­slu­hy a vy­ko­ná­val vý­poč­ty pod­ľa prog­ra­mov, kto­ré bo­li prip­ra­ve­né na dl­hej pa­pie­ro­vej pás­ke. Tie sa pou­ží­va­li tak na ulo­že­nie prog­ra­mu, ako aj vstup­ných dát. Vý­stup bol reali­zo­va­ný opäť na pa­pier po­mo­cou di­ero­vač­ky. Rých­losť vy­ko­ná­va­nia vý­poč­tov však ne­bo­la je­ho sil­nou strán­kou, vy­rov­nal sa ňou ľu­ďom. Ná­so­be­nie do­ká­zal zreali­zo­vať v prie­be­hu 5 až 10 se­kúnd.

Pred in­šta­lo­va­ním v mú­zeu bu­dú po­čí­tač reš­tauro­vať do­bro­voľ­ní­ci. Ná­kla­dy na op­ra­vu za­pla­tia dar­co­via. Pred­pok­la­dá sa, že ich bu­de 25 a kaž­dý pris­pe­je su­mou 4500 GBP (5160 EUR / 155 466 Sk). Pr­vým dar­com sa sta­la spo­loč­nosť In­sight Software.

Zdroj: The InquirerOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter