Test: Windows 7 fungujú aj na veľmi starých PC

 O tom, že har­dvé­ro­vé ná­ro­ky Win­dows 7 sa ma­jú pri ich vý­vo­ji dr­žať na uz­de, sa ho­vo­rí už dáv­no. No ofi­ciál­ne po­žia­dav­ky sú po­dob­né, ako to bo­lo pri Vis­te. Na­ši ame­ric­kí ko­le­go­via pre­to zis­ti­li, na ako sta­rom po­čí­ta­či mož­no Win­dows 7 ús­peš­ne spus­tiť, a vý­sle­dok bol nao­zaj prek­va­pu­jú­ci.

V spo­lup­rá­ci s člen­mi Win­dows Club fó­ra sa pre­to po­kú­si­li zis­tiť, na akej naj­slab­šej kon­fi­gu­rá­cii bo­la nain­šta­lo­va­ná tes­to­va­cia ver­zia Win­dows 7, chys­ta­né­ho OS spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

 Re­kord za­tiaľ dr­ží pou­ží­va­teľ, kto­ré­mu sa po­da­ri­lo spre­vádz­ko­vať ten­to no­vý ope­rač­ný sys­tém v 32-bi­to­vej ver­zii na PC s pro­ce­so­rom In­tel Pen­tium II s tak­to­va­cou frek­ven­ciou len 266 MHz (jad­ro Kla­math s 32 kB Win­dows 7 Expe­rien­ce In­dex L1 a 512 kB L2 ca­che), ďa­lej so 128 MB a nás­led­ne aj len 96 MB ope­rač­nej pa­mä­te a 4 MB gra­fic­kou kar­tou. S men­ším množ­stvom ope­rač­nej pa­mä­te už od­mie­ta­li Win­dows 7 pra­co­vať, tak­že 96 MB je ab­so­lút­ne mi­ni­mum. Beh sys­té­mu potvr­dzu­jú screen­sho­ty, pri­čom Win­dows Expe­rien­ce In­dex ohod­no­til tú­to kon­fi­gu­rá­ciu čis­tou jed­not­kou.

Čo sa však tý­ka pro­ce­so­ra, tu prav­de­po­dob­ne bu­de eš­te mož­nosť ísť s frek­ven­ciou na­dol a uve­de­ný pou­ží­va­teľ plá­nu­je svoj po­kus v krát­kom ča­se vy­skú­šať na pr­vej ge­ne­rá­cii pro­ce­so­rov Pen­tium s frek­ven­ciou 166 MHz a gra­fic­kou kar­tou s 1 MB.

Roz­ho­du­jú­ce pre rých­losť be­hu Win­dows 7 je skôr množ­stvo ope­rač­nej pa­mä­te, kto­rej ne­dos­ta­tok sys­tém br­zdí kri­tic­kým spô­so­bom a prá­cu s hoj­ne vy­uží­va­nou vir­tuál­nou pa­mä­ťou v od­kla­da­com sú­bo­re po­tom roz­hod­ne ne­na­po­má­ha­jú ani sta­ré a po­ma­lé pev­né dis­ky.

 Hlav­ný prob­lém však nie je teo­re­tic­ká spo­lup­rá­ca Win­dows 7 so sta­rým har­dvé­rom, ale hlav­ne do­ba in­šta­lá­cie a boo­to­va­nia. Pod­ľa ďal­šie­ho pou­ží­va­te­ľa na Win­dows Club fó­re sa to­tiž no­vý ope­rač­ný sys­tém in­šta­lo­val na je­ho Win­dows 7 Expe­rien­ce In­dex po­kus­nom po­čí­ta­či s pro­ce­so­rom Pen­tium III a 128 MB RAM ce­lých 17 ho­dín a na­boo­to­va­nie po­tom tr­va­lo 17 mi­nút. To však v tom­to prí­pa­de ani tak nes­pô­so­bi­la rých­losť pro­ce­so­ra, ako skôr ma­lé množ­stvo dos­tup­nej ope­rač­nej pa­mä­te.

Skú­se­nos­ti spo­mí­na­ných pou­ží­va­te­ľov pre­to dá­va­jú šan­cu všet­kým vlas­tní­kom star­ších PC, že aj oni bu­dú môcť Win­dows 7 nie­len nain­šta­lo­vať, ale s dos­ta­toč­ným množ­stvom ope­rač­nej pa­mä­te (kto­rej roz­ší­re­nie väč­ši­nou nie je vý­raz­nej­ší prob­lém) pou­ží­vať, a to aj na pres­lu­hu­jú­cich mo­de­loch PC, na kto­rých by Vista bo­la ne­pou­ži­teľ­ná. Ta­kis­to na net­boo­koch, kto­ré sú sí­ce vy­ba­ve­né väč­ši­nou sla­bý­mi ús­por­ný­mi pro­ce­sor­mi, ale dos­ta­toč­ným množ­stvom RAM, by pre­to ma­li fun­go­vať no­vé Win­dows 7 veľ­mi dob­re.

Mic­ro­soft kon­krét­ne pre re­lea­se can­di­da­te a be­ta ver­ziu 32-bi­to­vých Win­dows 7 ofi­ciál­ne uvá­dza nas­le­du­jú­ce mi­ni­mál­ne har­dvé­ro­vé ná­ro­ky: frek­ven­cia pro­ce­so­ra 1 GHz, ope­rač­ná pa­mäť 1 GB, 16 GB voľ­né­ho mies­ta na dis­ku a gra­fic­ká kar­ta schop­ná zvlád­nuť Di­rectX 9.0c so 128 MB pa­mä­te na Aero. Pre 64-bi­to­vé Win­dows 7 be­ta a RC po­tom Mic­ro­soft zvy­šu­je ná­ro­ky na 2 GB RAM a 20 GB mies­ta na pev­nom dis­ku.

Zdroj: computerworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter