Microsoft chce nadviazať na úspech Nintenda Wii

apple_23210.jpg Spo­loč­nosť App­le ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la no­vú ge­ne­rá­ciu svo­jich tab­le­tov, kto­rých sa do dneš­né­ho dňa pre­da­lo 170 mi­lió­nov ku­sov. Uve­de­nie no­vých mo­de­lov sa za­obiš­lo bez prek­va­pe­ní, prak­tic­ky všet­ky in­for­má­cie ko­lo­va­li inter­ne­tom už nie­koľ­ko dní/týž­dňov pred kon­fe­ren­ciou. Otáz­na bo­la iba ce­na za­ria­de­ní.

No­vá ge­ne­rá­cia iPa­dov dos­ta­la po­me­no­va­nie iPad Air a po­nú­ka 7,5 mm hru­bú konštruk­ciu v po­rov­na­ní s hrúb­kou 9,4 mm v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu. Air je vďa­ka to­mu ľah­ší, vá­ži iba 469 gra­mov. Aj na­priek mi­ni­ma­lis­tic­kej konštruk­cii však po­nú­ka vý­kon zrov­na­teľ­ný s no­vým iP­ho­nom 5S. Tab­let je vy­ba­ve­ný 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom App­le A7. Z hľa­dis­ka dis­ple­ja sa nič ne­me­ni­lo, opäť je pou­ži­tá Re­ti­na s roz­lí­še­ním 2048 × 1536. Čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov však na no­vom iPa­de ne­náj­de­te. Tab­let bu­de dos­tup­ný od 1. no­vem­bra (aj na Slo­ven­sku) vo veľ­kos­tiach 16/32/64/128 GB, vo Wifi a Wifi + LTE ver­zii. Ce­na za­čí­na od 479 EUR.

apple_1.jpg

No­vý iPad mi­ni dos­tal oča­ká­va­ný up­gra­de dis­ple­ja na Re­ti­nu s roz­lí­še­ním 2048 × 1536. Prek­va­pil však vý­kon­nos­ťou pro­ce­so­ra. Pr­vá ge­ne­rá­cia iPa­du mi­ni to­tiž­to po­núk­la star­šiu ar­chi­tek­tú­ru, kto­rá bo­la pou­ži­tá v iPa­de 2. Ak­tuál­na ge­ne­rá­cia ma­lé­ho iPa­du je však z hľa­dis­ka vý­kon­nos­ti to­tož­ná s naj­nov­ším iPa­dom Aira dis­po­nu­je 64-bi­to­vým A7 pro­ce­so­rom. Tá­to zme­na sa pre­ja­vi­la aj na vy­ššej ce­ne - iPad mi­ni s Re­ti­nou sa bu­de pre­dá­vať od 389 EUR. Pô­vod­ný iPad mi­ni kú­pi­te o 100 EUR lac­nej­šie. Dos­tup­né veľ­kos­ti inter­né­ho úlo­žis­ka u no­vé­ho iPa­du mi­ni bu­dú to­tož­né s iPa­dom Air. App­le vám pri kú­pe no­vé­ho iOS za­ria­de­nia bez­plat­ne pri­ba­lí aj kom­plet­nú vý­ba­vu App­le ap­li­ká­cií, vrá­ta­ne re­di­zaj­no­vých ba­lí­kov iWork a iLi­fe nás­tro­jov.

apple_2.jpg

App­le po­čas kon­fe­ren­cie ozná­mil aj no­vú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu Mac OS X Ma­ve­ricks, kto­rá je od vče­raj­šie­ho dňa dos­tup­ná za­dar­mo. Zá­ro­veň ukázal no­vý po­čí­tač Mac Pro s cy­lin­dric­kým di­zaj­nom, kto­rý má pred­sta­vo­vať bu­dúc­nosť stol­ných po­čí­ta­čov. Po­nú­ka In­tel Xeon E5 čip so 4, 6, 8 ale­bo 12-jad­ro­vým pro­ce­so­rom a flas­ho­vé úlo­žis­ko o veľ­kos­ti 1 TB. Ce­na za­ria­de­nia za­čí­na na su­me 2999 EUR. V ne­pos­led­nom ra­de spo­meň­me aj no­vé 13 a 15-pal­co­vé Mac­Boo­ky Pro. Ich ce­na a kon­fi­gu­rá­cia je dos­tup­ná na ofi­ciál­nych strán­kach App­le ob­cho­du.

apple_3.jpg

Video:


Zdroj: cul­tof­mac.com

Zdroj: tgdaily.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter