Desať dôvodov, prečo používať virtualizáciu založenú na Linuxe

ASUS to zob­ral ten­to rok úto­kom. Aj keď sme zvyk­nu­tí, že ASUS pred­sta­vu­je nie jed­nu, ale hneď nie­koľ­ko no­vi­niek sú­čas­ne, ten­tok­rát to zná­ma tajwan­ská znač­ka zob­ra­la (od)váž­ne a na­mie­ri­la si to na trh smar­tfó­nov.

Pad­Fo­ne Mi­ni, Zen­Fo­ne 4, Zen­Fo­ne 5, Zen­Fo­ne 6. A s ce­na­mi za­čí­na­jú­ci­mi už na 99 USD sa za­tra­sú asi aj niek­to­ré B-čko­vé znač­ky, kto­rých je­di­ným ar­gu­men­tom pri kú­pe je ce­na.

Pad­Fo­ne mi­ni je štvor­pal­co­vý smar­tfón, kto­rý sa však pre­dá­va spo­lu so 7-pal­co­vým „tab­le­tom". Úvo­dzov­ky sme pou­ži­li pre­to, že ide o Pad­Fo­ne Sta­tion, te­da dis­plej, kto­rý tvo­rí ako­by zá­suv­nú schrán­ku pre 4-pal­co­vý smar­tfón, kto­rý vďa­ka tech­no­ló­gii Dy­na­mic­Dis­plej umož­ňu­je okam­ži­té prep­nu­tie po za­su­nu­tí zo 4-pal­co­vé­ho na 7-pal­co­vý dis­plej.

Pad­Fo­ne mi­ni pou­ží­va 1,6 GHz pro­ce­sor In­tel Atom Z2560, 8 GB inter­nej pa­mä­te s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia o ďal­ších 64 GB cez mic­roSD pa­mä­ťo­vé kar­ty. A te­raz ďal­šie prek­va­pe­nie - Pad­Fo­ne mi­ni je dvoj­sim­kar­to­vý smar­tfón. Oba dis­ple­je (Pad­Fo­ne mi­ni, Pad­Fo­ne Sta­tion) po­nú­ka­jú IPS+ dis­plej s HD roz­lí­še­ním (1280 × 800 pixelov).

Pad­Fo­ne mi­ni po­nú­ka 8 Mpix BSI sní­mač od So­ny s low-light re­ži­mom a mož­nos­ťou nah­rá­va­nia 1080p vi­dea pri 30 fps. Hrúb­ka smar­tfó­nu je iba 6,3 mm. Sa­mot­ný smar­tfón vá­ži 113 gra­mov, za­do­ko­va­ný „v dis­ple­ji" vá­žia spo­lu 376 gra­mov. Ba­té­rio­vá ka­pa­ci­ta či­ní spo­loč­ne 12,8 Wh (3270 mAh). Dos­tup­nosť pro­duk­tu bo­la ozná­me­ná na dru­hý kvar­tál 2014 v ofi­ciál­nej kon­co­vej ce­ne 249 USD. To sme pri pr­vom ce­no­vom úto­ku.

PadFone mini_3.png

A te­raz prí­du tie váž­nej­šie. ASUS pred­sta­vil nie je­den, ale ce­lý mo­de­lo­vý rad svo­jich no­vých te­le­fó­nov Zen­Fo­ne. Tri kús­ky s ozna­če­ním 4, 5 a 6 ozna­ču­jú pod­ľa náz­vu veľ­kosť dis­ple­jov. Zen­Fo­ne 4 v ce­ne 99 USD po­nú­ka 4-pal­co­vý HD dis­plej, 1,2 GHz pro­ce­sor od In­te­lu a 5 Mpix sní­mač fo­toa­pa­rá­tu. S hmot­nos­ťou 115 gra­mov bu­de dos­tup­ný v pia­tich hra­vých far­bách - Char­coal Black, Pearl Whi­te, Cherry Red, Sky Blue a So­lar Yellow.

ZenFone 4_Colors.png

ASUS Zen­Fo­ne 5 bu­de stáť iba 149 USD a bu­de po­nú­kať IPS dis­plej v HD roz­lí­še­ní s pod­po­rou ov­lá­da­nia v ru­ka­vi­ciach (Glo­ve­Touch) a naj­zau­jí­ma­vej­šou vlas­tnos­ťou - dis­plej bu­de rea­go­vať na do­tyk aké­ho­koľ­vek pe­ra (Pen­Touch). Sr­dcom je In­tel Atom Z2580 s tak­tom 2 GHz, ne­chý­ba 8 Mpix sní­mač.

ZenFone 5_Front&Back.png

No a naj­väč­ším z por­tfó­lia Zen­Fo­ne-ov bu­de Zen­Fo­ne 6 v ce­ne 199 USD s pod­po­rou Glo­ve­Touch, Pen­Touch a jed­ným z hlav­ných lá­ka­diel má byť 13 Mpix So­ny BSI sen­zor s Pixel­Mas­ter tech­no­ló­giou od ASUS-u.

ZenFone 6_ Colors.png

A na zá­ver je tu eš­te je­den kú­sok, ten­tok­rát hyb­rid­ný no­te­book. Tran­sfor­mer Book Duet TD300 je to­tiž za­ria­de­nie 4 v 1 - An­droid Tab­let, An­droid Lap­top, Win­dows Tab­let, Win­dows Lap­top. Ide o pr­vý reál­ne Dual OS sys­tém, kto­rý vy­uží­va je­den pro­ce­sor (In­tel Co­re i7) a ok­rem pev­né­ho dis­ku zdie­ľa­jú sys­té­my všet­ky os­tat­né pros­tried­ky.

Prep­nu­tie me­dzi Win­dows a An­droi­dom by ne­ma­lo tr­vať dlh­šie ako 4 se­kun­dy, nej­de pri­tom o emu­lá­ciu jed­né­ho sys­té­mu nad dru­hým, ale o reál­ne in­štan­cie. Kom­bi­ná­cia ope­rač­ných sys­té­mov by ma­la pred­sta­vo­vať Win­dows 8 a An­droid 4.X (pres­nú ver­ziu zis­tí­me v naj­bliž­ších dňoch pri náv­šte­ve stán­ku ASUS). Tab­le­to­vá časť uk­rý­va v se­be 128 GB SSD, kto­ré­ho ka­pa­ci­tu je mož­né roz­ší­riť 64 GB cez mic­roSD kar­ty.

Klá­ves­ni­co­vá časť ob­sa­hu­je 1 TB kla­sic­ký HDD. Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii USB 3.0, USB 2.0, LAN a HDMI ver­zie 1.4. Wi-Fi je už v štan­dar­de 802.11ac. Roz­me­ry tab­le­to­vej čas­ti sú 342,7 × 216,3 × 12,9 mm a roz­me­ry klá­ves­ni­co­vej cas­ti 340,9 × 217,6 × 16 mm. Hmot­nosť ce­lej „súp­ra­vy" je prib­liž­ne 1,9 kg. Ke­dy Tran­sfor­mer Book Duet TD300 na trh prí­de, za­tiaľ ne­ved­no, je­ho kon­co­vá ce­na by ma­la byť 599 USD.

TD300_Detached_Dual OS.png

Zdroj: www.daniweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter