HP prináša Ubuntu s vlastným GUI

 Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard vy­vi­nu­la HP MIE (Mo­bi­le Inter­net Expe­rien­ce) - vlas­tnú ver­ziu Ubun­tu Li­nux, up­ra­ve­nú pre svoj mi­ni­no­te­book HP Mi­ni 1000 Mi Edi­tion. Ide v pod­sta­te o Ubun­tu 8.04 s up­ra­ve­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním a poz­me­ne­ný­mi zá­klad­ný­mi ap­li­ká­cia­mi (na mi­ni­no­te­boo­ku te­da beží čo­koľ­vek, čo ide aj v bež­nom OS Ubun­tu).

Sof­tvér s OS je pre­din­šta­lo­va­ný na po­čí­ta­či od HP a spo­loč­nosť na­vy­še už uvoľ­ni­la uti­li­tu pre Li­nux (nes­kôr bu­de aj pre Win­dows), kto­rá umož­ní po­mo­cou pa­mä­ťo­vé­ho kľú­ča USB na­no­vo na­ho­diť Ubun­tu na HP Mi­ni Mi Edi­tion ale­bo si tak­to prein­šta­lo­vať HP Mi­ni s Win­dows XP.

Zvláš­tnos­ťou je prá­ve GUI, kto­ré po na­boo­to­va­ní uká­že okien­ko inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča, zoz­nam ob­ľú­be­ných webo­vých strá­nok a skrat­ky k pou­ží­va­te­ľo­vej hud­be a fot­kám. Ak pou­ží­va­teľ klik­ne na tla­čid­lo Start New Prog­ram, ot­vo­rí sa me­nu s ap­li­ká­cia­mi roz­de­le­ný­mi do zá­lo­žiek – ka­te­gó­rií Inter­net, Me­dia, Uti­li­ties, Work, Play a All. Prep­ra­co­va­ný je aj ma­na­žér nas­ta­ve­ní, kto­rý je preus­po­ria­da­ný tak, aby sa da­lo všet­ko ľah­šie náj­sť len nie­koľ­ký­mi klik­nu­tia­mi. Spo­loč­nosť me­dzi ap­li­ká­cie pri­da­la vlast­ný preh­rá­vač HP Me­diaS­ty­le, kto­rý vy­ze­rá tro­chu ako App­le Fron­trow a je za­lo­že­ný na ELI­SA. GUI sa už via­ce­rí pou­ží­va­te­lia Ubun­tu na iných ako HP sys­té­moch po­kú­si­li ús­peš­ne nain­šta­lo­vať.

Galéria k článku:

Zdroj: www.tectonic.co.zaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter