Prečo používať GNU/Linux a slobodný softvér doma aj v školách

Na blo­gu is­té­ho stre­doš­ko­lá­ka sa pred­ne­dáv­nom ob­ja­vil prís­pe­vok po­pi­su­jú­ci vý­ho­dy slo­bod­né­ho sof­tvé­ru a GNU/Li­nuxu, ako aj dô­vo­dy, pre­čo by sa ten­to sof­tvér mal viac pou­ží­vať. Roz­ho­dol sa po­pí­sať nie­koľ­ko dô­vo­dov, pre­čo pou­ží­vať GNU/Li­nux a iný slo­bod­ný sof­tvér, bez to­ho, aby opi­so­val stá­le sa opa­ku­jú­ce ce­no­vé vý­ho­dy.Autor blo­gu http://trom­bo­ne­champ.wordpress.com/ sa roz­hor­ču­je nad tým, že mé­diá uro­bi­li z GNU/Li­nux iba lac­nú al­ter­na­tí­vu k ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows. Ho­ci sa jed­ná zrej­me eš­te stá­le iba o stre­doš­kol­ské­ho štu­den­ta, je­ho niek­to­ré ná­zo­ry si prib­lí­ži­me, pre­to­že sú roz­hod­ne za­ují­ma­vé:

1. Ne­zá­vis­losť pou­ží­va­te­ľa od vý­rob­cu sof­tvé­ru
Ak sa raz za­čne bu­do­vať infra­štruk­tú­ra za­lo­že­ná na pro­prie­tár­nom sof­tvé­ri, je ťaž­ké nes­kôr pre­mig­ro­vať. Ve­ľa ľu­dí si mys­lí, že sof­tvé­ro­vé spo­loč­nos­ti sa sna­žia vy­rá­bať svoj pro­dukt naj­lep­šie ako sa dá. Nie je to však vždy prav­da, pre­to­že aj keď to tak­to fun­gu­je na iných tr­hoch, v sof­tvé­ro­vom biz­ni­se je to iné. Ak sú pou­ží­va­te­lia zá­vis­lí od ne­ja­ké­ho sof­tvé­ru, na­sa­de­nie iné­ho rie­še­nie čas­to nep­ri­chá­dza do úva­hy a sof­tvé­ro­vé spo­loč­nos­ti to ne­nú­ti svo­je pro­duk­ty čím viac zlep­šo­vať.

2. Slo­bod­ná dis­tri­bú­cia sof­tvé­ru
Slo­bod­ný sof­tvér, kto­rý je mož­né bez prob­lé­mov dis­tri­buo­vať, umož­ní vy­pl­niť veľ­kú me­dze­ru me­dzi ško­lou a do­mo­vom. Li­cen­cia GPL to­tiž umož­ňu­je dis­tri­buo­vať a nain­šta­lo­vať si sof­tvér aj do­ma a žia­ci mô­žu pou­ží­vať rov­na­ké ap­li­ká­cie ako v ško­le. Do­kon­ca aj množ­stvo freewaru po­dob­ne ako pro­prie­tár­ny sof­tvér ne­do­vo­ľu­je slo­bod­nú dis­tri­bú­ciu a in­šta­lá­ciu na akom­koľ­vek po­čí­ta­či.

3. Bez­peč­nosť
Väč­ši­na ko­mer­čné­ho sof­tvé­ru je me­nej bez­peč­ná než slo­bod­ný sof­tvér. Slo­bod­ný sof­tvér os­tá­va v Be­ta ver­zii až po­kiaľ nie je sku­toč­ne kva­lit­ne prip­ra­ve­ný na reál­ne na­sa­de­nie. Nap­ro­ti to­mu niek­to­rý ko­merč­ný sof­tvér sa pre­dá­va v ove­ľa skor­šej fá­ze vý­vo­ja/tes­to­va­nia. Nap­rík­lad v ope­rač­nom sys­té­me akým je De­bian, pou­ží­va­teľ len tak ľah­ko bez­peč­nos­tnú di­eru ne­náj­de. Zá­pla­ty pre bez­peč­nos­tné chy­by sú dos­tup­né ove­ľa rých­lej­šie, pre­to­že zdro­jo­vý kód sys­té­mu je prís­tup­ný kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi.

4. Níz­ke har­dvé­ro­vé ná­ro­ky
Pod­ľa auto­ra blo­gu trom­bo­ne­champ.wordpress.com aj na viac ako 10-roč­ných po­čí­ta­čoch beží naj­nov­šia ver­zia OS De­bian ply­nu­lo. Star­šie po­čí­ta­če bez väč­ších prob­lé­mov zne­sú „ose­ka­né“ dis­tri­bú­cie aký­mi sú nap­rík­lad DSL (Damn Small Li­nux) ale­bo Arch Li­nux. Ten­to bod v se­be za­hŕňa hneď dve vý­ho­dy. Pr­vá vý­ho­da je to, že ope­rač­ný sys­tém je za­dar­mo a dru­hou sú ma­lé har­dvé­ro­vé ná­ro­ky, z čo­ho vy­plý­va­jú niž­šie vý­dav­ky na har­dvér.

5. Mož­nosť mo­di­fi­ká­cie
Vy­ni­ka­jú­ca vlas­tnosť slo­bod­né­ho sof­tvé­ru je to, že si kaž­dý pou­ží­va­teľ mô­že sof­tvér sám pod­ľa svoj­ho gus­ta pris­pô­so­biť. Tá­to vlas­tnosť je zvlášť dô­le­ži­tá pre ško­ly, kde je pot­reb­né sof­tvér pris­pô­so­be­nie ap­li­ká­cií na mie­ru štu­den­tom, uči­te­ľom a ad­mi­nis­trá­to­rom.

6. Štu­den­ti si zvyk­nú na slo­bod­ný sof­tvér
Mno­hí či­ta­te­lia už is­te po­ču­li pos­meš­né tvr­de­nie na ad­re­su Li­nuxu ty­pu: “Čo je za­dar­mo, to je zlé.“ Vďa­ka po­dob­ným tvr­de­niam pou­ží­va­te­lia ne­be­rú GNU/Li­nux váž­ne. To sa pre­ja­vu­je aj v iných ob­las­tiach ži­vo­ta, keď zá­kaz­ní­ci na­ku­pu­jú nap­rík­lad pred­ra­že­né ob­le­če­nie ale­bo au­tá.

7. Mož­nosť vý­be­ru
Na­priek to­mu, že štu­den­ti bu­dú v ško­le pou­ží­vať slo­bod­ný sof­tvér, ne­bu­de to tak stá­le a ne­mu­sí to pla­tiť aj do­ma. Kaž­dý sof­tvér má svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy, aj keď má niek­to­rý tých vý­hod viac. Tre­ba mať na vý­ber viac pro­duk­tov a byť in­for­mo­va­ný o kaž­dom z nich. Je to­tiž zby­toč­né ku­po­vať li­cen­ciu pre pro­fe­sio­nál­ny nás­troj, akým je Ado­be Pho­tos­hop len pre­to, aby pou­ží­va­teľ up­ra­vil pár fo­tiek.

8. Fi­lo­zo­fia slo­bod­né­ho sof­tvé­ru
Si­lu slo­bod­né­ho sof­tvé­ru si uve­do­mil Ri­chard Stallman, za­kla­da­teľ GNU Pro­ject eš­te pred viac ako 20 rok­mi, keď GNU Pro­ject za­kla­dal. Slo­bod­ný sof­tvér umož­ňu­je svo­ju bez­plat­nú dis­tri­bú­ciu a ko­pí­ro­va­nie. Je­den člo­vek (prog­ra­má­tor) strá­vi svoj čas pri prá­ci na vý­vo­ji ne­ja­kej ap­li­ká­cie, kto­rá po­mô­že ti­sí­com iných ľu­dí. Tým, že pou­ží­va­te­lia pod­po­ria tvor­cov slo­bod­né­ho sof­tvé­ru zá­ro­veň po­sú­va­jú vý­voj ďa­lej a zvy­šu­jú kva­li­tu sof­tvé­ru, kto­rý je za­dar­mo.

Zdroj: trombonechamp.wordpress.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter