Desať problémov Ubuntu odrádzajúcich nových používateľov

 Li­nuxové ope­rač­né sys­té­my kaž­dým dňom na­be­ra­jú na po­pu­la­ri­te. Nep­re­ni­ka­jú už len do pod­ni­ko­vej sfé­ry ako náh­ra­da za ko­merč­ný sof­tvér, ale čo­raz viac aj k do­má­cim pou­ží­va­te­ľom. Asi naj­po­pu­lár­nej­šou dis­tri­bú­ciou me­dzi bež­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi je Ubun­tu, no aj tá má svo­je „mu­chy“, kto­rých preh­ľad vy­pra­co­val pre Li­nux.com Mi­chael Reed.

Mi­chael Reed, tech­nic­ký no­vi­nár na voľ­nej no­he, má s po­čí­tač­mi dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti; v mi­nu­los­ti sa ak­tív­ne za­ují­mal o prog­ra­mo­va­nie, kto­ré­mu sa te­raz už ak­tív­ne ne­ve­nu­je. Ope­rač­ný sys­tém Ubun­tu, pou­ží­va od ro­ku 2006.

Ubun­tu Li­nux za­zna­me­nal za svo­je ani nie 4 ro­ky exis­ten­cie znač­ný ús­pech. Mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov pre­sed­la­li na Ubun­tu z iných ope­rač­ných sys­té­mov aj na­priek to­mu, že Ubun­tu má nie­koľ­ko prob­lé­mo­vých ob­las­tí. Keď­že Mi­chael Reed sám ten­to ope­rač­ný sys­tém pou­ží­va, strá­vil ne­ja­ký čas na fó­rach za­obe­ra­jú­cich sa ním a iden­ti­fi­ko­val 10 kri­tic­kých bo­dov, kto­ré sú naj­čas­tej­ším zdro­jom prob­lé­mov pre no­vých pou­ží­va­te­ľov. Uve­de­né ťaž­kos­ti od­rá­dza­jú množ­stvo no­vých pou­ží­va­te­ľov od toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu.

1. Nas­ta­ve­nie zob­ra­zo­va­nia mo­ni­to­ra
Pod­ľa Ree­da je Ubun­tu stá­le po­za­du v ro­zoz­ná­va­ní dis­ple­ja a je­ho správ­nom nas­ta­ve­ní. Ak raz zob­ra­zo­va­nie ne­fun­gu­je správ­ne, nie je ve­ľa mož­nos­tí, ako to jed­no­du­cho po­mo­cou ne­ja­kej ap­li­ká­cie GUI nap­ra­viť. To­to je pod­ľa Mi­chae­la Ree­da asi naj­čas­tej­ší prob­lém, kto­rý rie­šia za­čia­toč­ní­ci na fó­rach.

Náp­ra­va z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa za­hŕňa aj skú­ma­nie a edi­tá­ciu kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru xorg.conf. Pod­ľa Mi­chae­la to však nie je naj­lep­šie rie­še­nie, pre­to­že ak pou­ží­va­teľ uro­bí via­ce­ro chyb­ných kro­kov, ľah­ko sa mô­že stať, že sa Ubun­tu OS sta­ne úpl­ne ne­pou­ži­teľ­ným.

Ten­to prob­lém sa všeo­bec­ne chá­pe ako veľ­ká sla­bi­na OS Ubun­tu. Mi­chael Reed bol prek­va­pe­ný, keď zis­til, že ani naj­nov­šia ver­zia Ubun­tu 8.04 sa s tým­to prob­lé­mom ne­vy­rov­na­la.

2. Boo­to­va­nie
Aj keď je Mi­chael Reed pro­ti to­mu, aby sa ve­ci zby­toč­ne prep­ra­cú­va­li do de­tai­lov, tvr­dí, že boo­to­va­cí ma­na­žér GRUB má len má­lo fun­kcií a zá­ro­veň je aj ťaž­ko kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný. Nap­rík­lad Smart Boot Ma­na­ger je boot ma­na­žér, kto­rý má ove­ľa viac run-ti­me kon­fi­gu­rač­ných nas­ta­ve­ní, než má GRUB. Iné boot ma­na­ge­ry, ako je nap­rík­lad GAG, zas po­nú­ka­jú at­rak­tív­ne roz­hra­nie GUI. Obe tie­to al­ter­na­tí­vy boot ma­na­ge­ra GRUB sú pod li­cen­ciou GPL.

Pre­pí­sa­nie boot ma­na­ge­ra ope­rač­ným sys­té­mom pri ak­tua­li­zá­cii Win­dows na vy­ššiu ver­ziu je ďal­šia čas­tá sťaž­nosť pou­ží­va­te­ľov Ubun­tu. Fun­kcia ob­no­ve­nia boot ma­na­ge­ra z in­šta­lač­né­ho dis­ku ope­rač­né­ho sys­té­mu by moh­la po­môcť pou­ží­va­te­ľom, kto­rým sa po pre­pí­sa­ní za­vá­dza­cích ru­tín ne­da­rí spus­tiť Ubun­tu.

3. Moun­to­va­nie dis­kov
Pod­ľa Ree­da je han­ba, že Ubun­tu nep­ri­chá­dza s gra­fic­kým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním (GUI) na kon­fi­gu­rá­ciu no­vých od­die­lov po­čas za­vá­dzania úlož­ných jed­no­tiek do sys­té­mu. Ako rie­še­nie pri­chá­dza do úva­hy edi­tá­cia sú­bo­ru /etc/fstab.

Čas­tý prob­lém je to, že sú chyb­ne nas­ta­ve­né prís­tu­po­vé prá­va k od­die­lu. Je nie­koľ­ko prog­ra­mov, kto­ré mô­že pou­ží­va­teľ pou­žiť na to, aby sys­tém správ­ne roz­poz­nal no­vý od­diel. Ta­ká­to uti­li­ta by sa moh­la na­chá­dzať na Li­ve CD, pre­to­že za­vá­dzanie no­vé­ho od­die­lu z prí­ka­zo­vé­ho riad­ka je pre me­nej zna­lých pou­ží­va­te­ľov ob­ťaž­né.

4. In­šta­lá­cia
Mi­chael Reed kri­ti­zu­je aj in­šta­lá­tor Ubun­tu. Tvr­dí, že in­šta­lá­cia sys­té­mu sa čas­to za­sta­ví na 92 per­cen­tách. Pred­pok­la­dá, že je to pre­to, že aj na­priek tes­to­va­niu inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia ICMP (Inter­net Con­trol Mes­sa­ge Pro­to­col) pa­ket­mi – prog­ra­mom ping – vznik­nú ťaž­kos­ti pre prob­lé­my so služ­bou DNS. Rie­še­nie je jed­no­du­ché: od­po­jiť po­čí­tač od inter­ne­tu pred za­ča­tím in­šta­lá­cie. Naj­lep­šie by však bo­lo, ke­by in­šta­lá­tor dop­re­du ozná­mil, že sa po­kú­ša nad­via­zať spo­je­nie so server­om, a ke­by pri­po­je­nie zly­ha­lo, mal by do­kon­čiť in­šta­lá­ciu. Prí­pad­ne by mo­hol as­poň in­for­mo­vať o si­tuá­cii a v tom lep­šom prí­pa­de aj ozná­miť, ako pos­tu­po­vať ďa­lej.

5. Kon­fi­gu­rá­cia zvu­ku
Pod­ľa Mi­chae­la Ree­da je zvuk pod Li­nuxom ta­kis­to prob­le­ma­tic­ký. Ho­vo­rí, že exis­tu­je ve­ľa rôz­nych sys­té­mov a množ­stvo roz­lič­ných ko­li­du­jú­cich fun­kcií. V prí­pa­de, že sys­tém všet­ko nas­ta­ví sám, nie je prob­lém. No ak nie, pou­ží­va­te­lia sa mu­sia po­zrieť na ne­ja­ké fó­rum a up­ra­vo­vať kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry.

Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia hlá­sia, že zvuk fun­gu­je, ale na­raz ho ne­mô­že pou­ží­vať viac prog­ra­mov. V niek­to­rých prí­pa­doch pou­ží­va­te­lia do­kon­ca vy­pí­na­jú sys­té­mo­vé upo­zor­ne­nia, aby im správ­ne fun­go­va­la ne­ja­ká ap­li­ká­cia. Nie­ke­dy za­se pou­ží­va­te­ľom ne­fun­gu­je zvuk pri preh­rá­va­ní vi­deo­záz­na­mov vo webo­vom pre­hlia­da­či Fi­re­fox. Čas­to sa stá­va, že pou­ží­va­te­lia si vy­be­rú prá­ve ten sys­tém, v kto­rom im zvuk vo webo­vom pre­hlia­da­či fun­gu­je.

Spo­loč­nosť Ca­no­ni­cal, spon­zor OS Ubun­tu, sa sna­ží vy­rie­šiť prob­lém so zvu­kom štan­dar­di­zá­ciou AL­SA (Ad­van­ced Li­nux Sound Ar­chi­tec­tu­re) s Pul­se Audio.

6. Pod­po­ra IPv6
Štvr­tá ver­zia Inter­net Pro­to­col (IP, sie­ťo­vá ko­mu­ni­kač­ná vrstva na ap­li­kač­nej úrov­ni) je v pos­tup­nom pro­ce­se nah­rá­dzania ver­ziou 6. V pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní OS Ubun­tu pod­po­ru­je no­vú, šies­tu ver­ziu toh­to pro­to­ko­lu, ale ve­ľa pos­ky­to­va­te­ľov pri­po­je­nia do inter­ne­tu (ISP) pro­to­kol IPv6 ne­vyu­ží­va. Ak pod­po­ra IPv6 eš­te nie je im­ple­men­to­va­ná pos­ky­to­va­te­ľom pri­po­je­nia do inter­ne­tu ale­bo ši­ro­ko­pás­mo­vým sme­ro­va­čom, pou­ží­va­te­lia Ubun­tu mô­žu za­zna­me­nať po­ma­lý prís­tup na inter­net ale­bo do­kon­ca úpl­ne ne­fun­kčné pri­po­je­nie.

Mi­chael Reed z čí­ta­nia rôz­nych fór na­do­bu­dol do­jem, že dis­tri­bú­cia Ubun­tu za­ča­la pod­po­ro­vať v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní pro­to­kol IPv6 pris­ko­ro. Pod­po­ra IPv4 sí­ce mô­že byť nas­ta­ve­ná do­da­toč­ne, ale za­hŕňa to pot­re­bu edi­tá­cie kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov. Reed tvr­dí, že ak už spo­loč­nosť Ca­no­ni­cal chce­la byť v tom­to sme­re vpre­du, ma­la jed­noz­nač­ne umož­niť jed­no­duch­ší náv­rat na pod­po­ru pro­to­ko­lu IPv4.

Reed tvr­dí, že ve­ľa ľu­dí sa vzda­lo Ubun­tu prá­ve pre­to, že inter­ne­to­va­nie sa im zda­lo veľ­mi po­ma­lé. Pred­pok­la­dá, že tí­to pou­ží­va­te­lia si mys­le­li, že Ubun­tu ne­pod­po­ru­je ich har­dvér, ale v sku­toč­nos­ti ma­li len nas­ta­ve­nú no­vú, šies­tu ver­ziu pro­to­ko­lu IP. Jed­no­du­ché za­škr­tá­va­cie tla­čid­lo na prep­nu­tie nas­ta­ve­nia ver­zie pod­po­ry pro­to­ko­lu IP v gra­fic­kom roz­hra­ní ap­li­ká­cie by ten­to prob­lém vy­rie­ši­lo.

7. Spot­re­ba ener­gie a hi­ber­ná­cia
Ma­naž­ment spot­re­by ener­gie je ví­ta­ný pre pou­ží­va­te­ľov no­te­boo­kov a hi­ber­ná­cia PC je za­sa dob­rá na rých­ly štart a vy­pí­na­nie po­čí­ta­ča. Fir­ma Ca­no­ni­cal by pod­ľa Ree­da ma­la zin­ten­zív­niť svo­je úsi­lie aj v tej­to ob­las­ti.

8. Pre­nos e-mai­lov
Jed­na z naj­čas­tej­ších ve­cí, kto­ré no­ví pou­ží­va­te­lia chcú uro­biť, je mig­ro­va­nie e-mai­lov z OS Win­dows. Ak vo Win­dows pou­ží­va­li klien­ta, ako je nap­rík­lad Thun­der­bird, pos­ta­čí sko­pí­ro­va­nie sú­bo­ru, kde sú ulo­že­né e-mai­ly. Pre­nos e-mai­lov z Out­look Express, naj­po­pu­lár­nej­šie­ho e-mai­lo­vé­ho klien­ta Win­dows, je však kom­pli­ko­va­nej­ší.

Ten­to pro­ces by mo­hol byť jed­no­duch­ší, ke­by bo­la dos­tup­ná lep­šia do­ku­men­tá­cia ale­bo ne­ja­ký nás­troj na pria­mu mig­rá­ciu, kto­rý by ten­to pro­ces za­uto­ma­ti­zo­val.

9. Do­ku­men­tá­cia
Bo­lo by dob­ré pos­kyt­núť ne­ja­kú do­ku­men­tá­ciu na té­mu, ako vy­rie­šiť prob­lé­my s inter­ne­tom a sie­ťa­mi a ako nas­ta­viť zob­ra­ze­nie mo­ni­to­ra. Pod­ľa Ree­da by ma­li tvor­co­via Ubun­tu pos­kyt­núť ne­ja­ký zoz­nam, kde by bo­li opí­sa­né da­né prob­lé­my a ich čo naj­jed­no­duch­šie vy­rie­še­nie.

10. Zos­ta­vo­va­nie prog­ra­mov zo zdro­jo­vé­ho kó­du
Ho­ci sa svoj­po­moc­né­mu kom­pi­lo­va­niu ap­li­ká­cií zväč­ša dá vy­hnúť, nie­ke­dy je to ne­vyh­nut­né: nap­rík­lad keď da­ný ba­lí­ček nie je v re­po­zi­tá­ri ale­bo je tam len je­ho star­šia ver­zia. Prob­lém však nas­ta­ne, keď zos­ta­ve­ný bi­nár­ny ba­lík nie je re­gis­tro­va­ný in­šta­lač­ným ma­na­žé­rom, čo pri­ná­ša via­ce­ro ťaž­kos­tí. Reed pre­to pred­kla­dá otáz­ku, pre­čo ne­má Ubun­tu nás­tro­je GUI, kto­ré by pra­co­va­li v tan­de­me s Chec­kin­stall. Chec­kin­stall je prog­ram, kto­rý nain­šta­lu­je skom­pi­lo­va­nú ap­li­ká­ciu, ale zá­ro­veň spo­lup­ra­cu­je so správ­com ba­líč­kov a udr­žia­va da­ta­bá­zu nain­šta­lo­va­ných sú­bo­rov v sys­té­me.

Pod­ľa Mi­chae­la Ree­da by sa OS Ubun­tu po za­pra­co­va­ní tých­to 10 bo­dov znač­ne zlep­šil. Zá­ro­veň by bol pri­ja­teľ­nej­ší pre no­vých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si čas­to lá­mu hla­vy s po­mer­ne jed­no­du­chý­mi prob­lé­ma­mi.

Zdroj: www.linux.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter