Mac OS X pobeží na PC

 Na strán­ke www.efi-x.com sa ob­ja­vi­li in­for­má­cie, pod­ľa kto­rých by za­čiat­kom bu­dú­ce­ho týž­dňa mal byť pred­sta­ve­ný no­vý pro­dukt EfiX. Ma­lo by ísť o za­ria­de­nie USB, kto­ré po pri­po­je­ní k po­čí­ta­ču umož­ní nain­šta­lo­vať ope­rač­ný sys­tém Mac OS X na bež­ný po­čí­tač PC.

Pod­ľa slov vý­rob­cu by ma­lo ísť o za­tiaľ naj­lep­šie a naj­spo­ľah­li­vej­šie dos­tup­né rie­še­nie, kto­ré umož­ní pou­ží­vať ope­rač­ný sys­tém od spo­loč­nos­ti App­le Mac OS X na po­čí­ta­či PC. Všet­ko, čo pou­ží­va­teľ pot­re­bu­je, je ori­gi­nál­na kó­pia ope­rač­né­ho sys­té­mu Mac OS X, po­čí­tač PC a za­ria­de­nie USB EfiX. To­to za­ria­de­nie USB umož­ní pou­ží­va­te­ľom bez­prob­lé­mo­vé nain­šta­lo­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu od spo­loč­nos­ti App­le bez pou­ži­tia crac­kov ale­bo iných me­tód, kto­ré sa bež­ne pou­ží­va­jú pri ne­le­gál­ne na­do­bud­nu­tom sof­tvé­ri:Vý­vo­já­ri toh­to no­vé­ho rie­še­nia tvr­dia, že im tr­va­lo veľ­mi ve­ľa ča­su, aby sa s pro­duk­tom dos­ta­li tam, kde sú dnes. A ne­vyh­li sa ani men­ším či väč­ším prob­lé­mom, do­kon­ca ani sa­bo­tá­ži. Vý­voj toh­to rie­še­nia za­hŕňal v pos­led­ných šies­tich me­sia­coch aj tes­ty fun­kčnos­ti pri na­sa­de­ní v reál­nom pros­tre­dí. Za­ria­de­nie bo­lo pos­kyt­nu­té ve­dú­cim pra­cov­ní­kom vo fir­mách, kto­rí pou­ží­va­li ope­rač­ný sys­tém Mac OS X na PC pri prá­ci na svo­jich bež­ných pra­cov­ných úlo­hách. Tí, kto­rí by chce­li pou­ží­vať Mac OS X na svo­jom PC, sú is­tot­ne ra­di, že prí­de ta­ké­to jed­no­du­ché rie­še­nie. Keď­že vý­sled­ky tes­to­va­nia pre­beh­li ove­ľa lep­šie, než vý­vo­já­ri pred­pok­la­da­li, pred­sta­ve­nie pro­duk­tu už nie je ďa­le­ko. Mo­men­tál­ne je tes­to­va­nie vo svo­jej fi­nál­nej fá­ze a pro­dukt by mal prísť 23. jú­na. Bliž­šie in­for­má­cie bu­dú čos­ko­ro zve­rej­ne­né na inter­ne­to­vej strán­ke vý­rob­cu http://www.efi-x.com.

Zdroj: news.softpedia.com, www.efi-x.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter