HP Mini-Note útočí na Asus Eee PC

Pô­vod­ne bol po­čí­tač 2133 Mi­ni-No­te vy­vi­nu­tý na úče­ly vzde­lá­va­nia, ale na­ko­niec Hewlett-Pac­kard svo­je cie­le pre­hod­no­til. Mi­ni-No­te tak má náj­sť up­lat­ne­nie v šir­šom ok­ru­hu zá­ujem­cov. Pro­to­typ bol skú­ša­ný na kon­fe­ren­cii v San Fran­cis­cu, kde sa uká­zal ako za­ují­ma­vé pre­nos­né za­ria­de­nie. Svo­jím vy­ho­to­ve­ním vy­ze­rá ako dra­hé ultrap­re­nos­né PC.

Keď vlas­tnos­ti toh­to po­čí­ta­ča po­rov­ná­me s Eee, zis­tí­me, že dis­po­nu­je naj­mä väč­šou úlož­nou ka­pa­ci­tou vďa­ka kla­sic­ké­mu pev­né­mu dis­ku, troš­ku niž­ším cel­ko­vým vý­ko­nom, lep­šej ce­ne a vy­ššej ka­pa­ci­te do­dá­va­ných ba­té­rií. Už pri pr­vom, čis­to vi­zuál­nom po­rov­na­ní s ASUS Eee PC je zrej­mé, že Mi­ni-no­te má na­mies­to plas­tu hlad­ký hli­ní­ko­vý kryt v kom­bi­ná­cii s les­klou čier­nou ob­ra­zov­kou. Mi­ni-no­te je sí­ce o nie­čo ťaž­ší ako ASUS Eee PC, ale je ove­ľa pev­nej­ší. Hewlett-Pac­kard s ino­vá­cia­mi pri­ná­ša aj vlas­tné roz­lo­že­nie klá­ve­sov na klá­ves­ni­ci s cie­ľom čo naj­lep­šie vy­užiť ten­to ma­lý pries­tor a zá­ro­veň pri­niesť kom­for­tné pí­sa­nie. Jed­not­li­vé klá­ve­sy tak nie sú pri­ma­lé, ako bý­va zvy­kom pri kon­ku­ren­čných po­čí­ta­čoch. Klá­ve­sy sú prí­jem­né na do­tyk a umož­ňu­jú rých­le pí­sa­nie s dos­ta­toč­ným pries­to­rom med­zi klá­ves­mi, čím sa po­uží­va­te­ľo­vi nes­tá­va, že čas­to stla­čí dva klá­ve­sy sú­čas­ne. Touc­hpad má tla­čid­lá si­mu­lu­jú­ce stla­če­nie tla­či­diel na my­ši roz­mies­tne­né na stra­nách po ce­lej svo­jej dĺžke a nie pod ním, ako ma­jú kla­sic­ké no­te­boo­ky a iné pre­nos­né po­čí­ta­če. Nad do­ty­ko­vou ploc­hou je pre­pí­nač, kto­rým mož­no sní­ma­nie rých­lo vy­pnúť aj za­pnúť. Za­brá­ni sa tým ná­hod­né­mu do­ty­ku ru­ky s touc­hpa­dom a nás­led­né­mu po­hy­bu kur­zo­ra, ak sa vy­uží­va myš a zá­ro­veň pra­cu­je s klá­ves­ni­cou no­te­boo­ku.

Kryt ce­lé­ho po­čí­ta­ča Mi­ni-No­te má veľ­kosť 10 pal­cov, ši­ro­kouh­lú ob­ra­zov­ku s veľ­kos­ťou 8,9 pal­ca s roz­lí­še­ním 1280 × 768 (op­ro­ti roz­lí­še­niu 800 × 600 pri ver­zii ASUS Eee PC 701 so 7" dis­ple­jom). Tú­to ne­vý­ho­du ASUS­TeK do­há­ňa ty­pom Eee PC 900 s 8,9-pal­co­vým dis­ple­jom, no eš­te stá­le men­ším roz­lí­še­ním 1024 × 600. Dis­plej mi­ni­no­te­boo­ku od HP sí­ce ne­má ta­ké bo­ha­té far­by ako vy­ššie mo­de­ly od HP, ale po­sky­tu­je extrém­ne čis­tý a jas­ný ob­raz s os­trým textom a sý­ty­mi far­ba­mi. Po­vrch dis­ple­ja je od­ol­ný pro­ti po­škria­ba­niu a za­rov­na­ný čier­nym ok­ra­jom, kto­rý mô­že po­dľa ty­pu uk­rý­vať aj webo­vú ka­me­ru. Zá­ro­veň by ne­mal vy­ka­zo­vať od­raz svet­la, čím sa zvy­šu­je kom­for­tnosť pri prá­ci.

Op­ro­ti Eee je Mi­ni-No­te v ne­vý­ho­de naj­mä či­po­vou súp­ra­vou a ty­pom pro­ce­so­ra; po­uží­va pro­ce­sor C7 od spo­loč­nos­ti VIA, kto­rý na mo­bil­ný Ce­le­ron od In­te­lu v Eee jed­no­duc­ho vý­ko­nom nes­ta­čí. Aj to sa však má do dvoch me­sia­cov zme­niť: HP plá­nu­je do svoj­ho lac­né­ho ma­lé­ho no­te­boo­ku in­teg­ro­vať pro­ce­sor Atom od In­te­lu spo­lu s je­ho či­po­vou súp­ra­vou.

V rám­ci zá­ba­vy po­sky­tu­je Mi­ni-No­te ste­reorep­ro­duk­to­ry s cel­kom dob­rým zvu­kom na ta­ké ma­lé za­ria­de­nie. Sa­moz­rej­mos­ťou, ako to pri ta­kýc­hto rep­ro­duk­to­roch bý­va, sú ne­dos­ta­toč­né ba­sy, ale s dob­rým zvu­kom vo vý­škach. Hla­si­tosť je dos­ta­toč­ná a na rých­le ov­lá­da­nie sú k dis­po­zí­cii fun­kčné klá­ve­sy. Mi­ni-No­te má Wi-Fi, po­dpo­ru­jú­ce štan­dar­dy 802.11 a/b/g ok­rem 802.11n. Pa­mä­ťo­vý slot je uk­ry­tý pod ba­té­riou. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi po­čí­tač­mi tu ab­sen­tu­je čí­tač­ka via­ce­rých pa­mä­ťo­vých ka­riet, má však slot na Expres­sCard a po­dpo­ru­je aj čí­ta­nie ka­riet SD. Ví­ta­ný je ak­ce­le­ro­me­ter, kto­rý umož­ňu­je „za­par­ko­vať“ hla­vič­ku pev­né­ho dis­ku a chrá­niť ho tak pred po­ško­de­ním a stra­tou dát. K dis­po­zí­cii sú po­dľa vý­be­ru ope­rač­né sys­té­my Win­dows Vista 32-bit, Free­DOS, Su­SE Li­nux En­terpri­se Des­ktop 10 a Win­dows Vista Bu­si­ness downgra­de na Win­dows XP Pro­fes­sio­nal.

Na po­rov­na­nie uvád­za­me skrá­te­ný preh­ľad po­čí­ta­čov HP 2133 Mi­ni-No­te a ASUS Eee PC 900.

 • Tec­hnic­ké pa­ra­met­re HP Mi­ni-No­te
  Ob­ra­zov­ka: 8,9" WXGA
  Roz­lí­še­nie: 1280 × 768
  Dos­tup­né pro­ce­so­ry: VIA C7 1GHz (FSB 400 MHz) / 1,2 GHz (FSB 800 MHz) / 1,6 GHz (FSB 800 MHz)
  Pa­mäť: 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM / 1 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
  Pev­ný disk: 120 GB (5400 ale­bo 7200 rpm SA­TA), 160 GB (5400 ale­bo 7200 rpm SA­TA)
  Gra­fic­ká kar­ta: Via Chro­me 9
  Hmot­nosť: 1,27 kg
  Roz­me­ry : 255 × 165 × 27 mm
  Ope­rač­ný sys­tém : SU­SE Li­nux En­terpri­se Des­ktop 10
  Ďal­šie pa­ra­met­re: mož­nosť VGA webo­vej ka­me­ry, 2 × USB 2.0, 1 × Express Card, 1 × se­cu­re di­gi­tal, 10/100/1000 Mbps eter­ne­to­vá sie­ťo­vá kar­ta, Wi-Fi, Blue­tooth 2.0
  Ce­na: od 499 do 749 ame­ric­kých do­lá­rov

  Eee PC 900 od spo­loč­nos­ti ASUS­Tek
  Po Asus EeePC 701 pric­hád­za Eee PC 900. V po­nu­ke má spo­loč­nosť ASUS­TeK Com­pu­ter Inc. eš­te mo­de­ly PC 8G, PC 4G, PC 4G Surf a PC 2G Surf so 7-pal­co­vým dis­ple­jom. EeePC 900 sa sna­ží zá­kaz­ní­kov zís­kať pros­tred­níc­tvom väč­šie­ho 8,9" dis­ple­ja, rých­le­ho dis­ku SSD a níz­kej hmot­nos­ti. O no­vin­kách z di­el­ne spo­loč­nos­ti ASUS­TeK Com­pu­ter Inc. sme už pí­sa­li.

 • Tec­hnic­ké pa­ra­met­re Eee PC 900
  Ob­ra­zov­ka: 8,9"
  Roz­lí­še­nie: 1024 × 600
  Pro­ce­sor: In­tel Mo­bi­le CPU, 900 MHz Ce­le­ron
  Pa­mäť: DDR II 1 GB
  Pev­ný disk: 12 GB (4 GB built-in + 8 GB flash) SSD (Mic­ro­soft Win­dows OS Ver­sion)
                  ale­bo 20 GB (4GB built-in +16 GB flash) SSD (Li­nux OS Ver­sion)
  Hmot­nosť: 0,99 kg
  Roz­me­ry: 22,5 × 17,0 × 2~3,38 cm (vý­ška)
  Ope­rač­ný sys­tém: Win­dows XP Ho­me / Li­nux
  Ďal­šie pa­ra­met­re: Wi-Fi, webo­vá ka­me­ra 1,3 me­ga­pixelov, čí­tač­ka ka­riet SD / MMC (SDHC), 3 × USB, 10/100 Mbps eter­ne­to­vá sie­ťo­vá kar­ta
  Ce­na: od 549 ame­ric­kých do­lá­rov

  Aj keď u nás asi naj­viac bu­de cí­tiť boj med­zi HP Mi­ni-No­te a ASUS Eee PC, ok­rem nich sú na tr­hu aj ďal­šie ty­py pre­nos­ných po­čí­ta­čov. Do toh­to bo­ja na­vy­še ma­jú eš­te za­siah­nuť spo­loč­nos­ti Acer, Dell a Gi­ga­By­te. Zos­tá­va len otáz­kou, kto­ré ty­py týc­hto po­čí­ta­čov sa bu­dú pre­dá­vať aj u nás a ako sa pre­sa­dia v čo­raz tvr­dšej kon­ku­ren­cii.

  Zdroj: www.tomsguide.com/us  Ohodnoťte článok:
   
   
 •  

  24 hodín

  týždeň

  mesiac

  Najnovšie články

  In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
  Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
   
  LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
  Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
   
  Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
  Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
   
  iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
  Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
   
  Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
  Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
   
  No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
  AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
   
  HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
  Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
   
  Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
  V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
   
   
   
    Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter