Malé notebooky zažívajú v tomto roku prudký vzostup

 Ma­lé no­te­boo­ky sa sta­nú neo­by­čaj­ne po­pu­lár­ny­mi až prí­cho­dom mo­de­lov s „pl­nou veľ­kos­ťou“ LCD ob­ra­zo­viek s uh­lo­prieč­kou oko­lo 9 pal­cov. Mo­de­ly, kto­ré ma­jú iba 7-pal­co­vú uh­lo­prieč­ku, bu­dú pri tých­to nov­ších mo­de­loch vy­ze­rať sku­toč­ne len ako det­ské hrač­ky. Svo­je pri­ne­sie aj kon­ku­ren­cia; všet­ky no­vé mo­de­ly od rôz­nych spo­loč­nos­tí sú skrz-naskrz oh­lá­se­né na po­lo­vi­cu ro­ka 2008. Kon­com ro­ka sa po­tom má ob­ja­viť ďal­šia ge­ne­rá­cia pro­duk­tov od In­te­lu (za­lo­že­ná na plat­for­me Atom), kto­rá eš­te viac zvý­ši kon­ku­renč­ný tlak v tej­to ob­las­ti.

Čo pri­ná­ša­jú tie­to mi­ni­no­te­boo­ky v praxi ok­rem drob­nej klá­ves­ni­ce, ma­lé­ho dis­ple­ja s níz­kym roz­lí­še­ním a sla­bé­ho vý­ko­nu op­ro­ti dneš­ným štvor­jad­ro­vým po­čí­ta­čom?

Ma­lé no­te­boo­ky pô­so­bia v seg­men­te, kto­rý bol pred dvo­ma rok­mi toľ­ko sľu­bo­va­ný ultrap­re­nos­ným mi­ni­po­čí­ta­čom UMPC. Ke­by sme sa dnes spý­ta­li napr. zá­stup­cov spo­loč­nos­ti In­tel na tú­to ke­dy­si oh­la­so­va­nú (a pret­lá­ča­nú) ka­te­gó­riu pro­duk­tov, rad­šej za­čnú spo­mí­nať ne­ja­ký iný pro­dukt, aby sa ne­mu­se­li han­biť a od­po­ve­dať na ne­zod­po­ve­da­teľ­né otáz­ky. Mi­ni­no­te­boo­ky pri­tom ten­to pro­dukt cel­kom zod­po­ved­ne nah­rá­dza­jú: svo­jou pre­nos­nos­ťou a vý­ko­nom sa mu tak­mer vy­rov­na­jú - dis­ple­jom, klá­ves­ni­cou a ko­nek­ti­vi­tou ho v pod­sta­te pred­sti­hu­jú. Ne­ne­chaj­me sa spo­loč­nos­ťa­mi pres­ved­čiť, že ide o po­čí­ta­če „pre de­ti“; tie­to no­te­boo­ky sú ideál­nym dopl­nkom naj­mä do škol­skej ka­be­ly vy­so­koš­kol­skej štu­den­tky či do taš­ky stre­doš­kol­ské­ho štu­den­ta. Ich vý­hod­nosť pre tú­to ka­te­gó­riu po­pu­lá­cie naz­na­ču­je aj ce­na, kto­rá prak­tic­ky nep­re­sa­hu­je 500 ame­ric­kých do­lá­rov / 400 eur.

Spo­loč­nos­ti Asus sa ako pr­vej po­da­ri­lo pret­la­čiť na trh ús­peš­ný pro­dukt v no­vej ka­te­gó­rii, vy­tvo­re­nej z dneš­né­ho poh­ľa­du po­mer­ne neús­peš­ným pro­jek­tom or­ga­ni­zá­cie OLPC. No­te­boo­ky XO ma­li byť pô­vod­ne je­di­ným po­čí­ta­čom v ce­no­vej ka­te­gó­rii oko­lo 100 – 200 do­lá­rov, kto­ré ma­li byť dis­tri­buo­va­né v tre­ťom sve­te – ke­by mal tre­tí svet o ne sku­toč­ný zá­ujem. Po prob­lé­moch s ce­nou za kom­po­nen­ty no­te­boo­ku or­ga­ni­zá­cia rých­lo zis­ti­la, že v af­ric­kých či iných roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sa sľu­by sľu­bu­jú a za chr­btom sa kšef­tu­je s iný­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Mi­mo­cho­dom, az­da pre­to ma­jú tie­to kra­ji­ny v dneš­nom glo­ba­li­zo­va­nom sve­te eš­te stá­le ne­roz­vi­nu­tú eko­no­mi­ku; ich oby­va­te­ľom a zá­stup­com sa ne­dá cel­kom ve­riť. Pri­daj­me k to­mu tlak In­te­lu na pret­la­če­nie svo­jich no­te­boo­kov Clas­sma­te tam, kde OLPC nes­tih­la za­rea­go­vať a me­ga­lo­man­ské plá­ny or­ga­ni­zá­cie sa po­ma­ly za­ča­li rú­cať. Jed­na jej de­jin­ná sna­ha však bo­la ús­peš­ná: po­da­ri­lo sa jej pres­ved­čiť veľ­ké spo­loč­nos­ti, že lac­ný no­te­book, ho­ci nie za 100 do­lá­rov, mož­no zos­ta­viť z dos­tup­ných di­elov a bu­de mi­lým, ús­peš­ným a ob­ľú­be­ným pro­duk­tom všet­kých ge­ne­rá­cií ľu­dí všet­kých kra­jín, nie­len ma­lé­ho Abu­bu zo Zim­babwe.

Mi­ni­no­te­boo­ky sa tak za­čí­na­jú čo­raz viac oh­la­so­vať a rok 2008 je ich ro­kom, po­dob­ne ako je nap­rík­lad ro­kom štvor­jad­ro­vých pro­ce­so­rov. Lac­ný ma­lý no­te­book oh­lá­si­la pred­tým spo­loč­nosť Gi­ga­by­te, údaj­ne chce na roz­beh­nu­tý vlak nas­ko­čiť aj spo­loč­nosť Acer s po­čí­ta­čom s 8- a 9-pal­co­vým dis­ple­jom od AU Op­tro­nics a ce­nou údaj­ne niž­šou, ako má Asus. Svo­je oh­lá­si­la aj spo­loč­nosť Dell; jej no­te­book má do­dá­vať Com­pal a pa­ra­met­ra­mi má mať ten­to po­čí­tač prak­tic­ky rov­na­ké ale­bo po­dob­né vlas­tnos­ti ako os­tat­né mi­ni­no­te­boo­ky spo­mí­na­né v tom­to člán­ku. Ani spo­loč­nosť HP nech­ce ne­chať no­vú ka­te­gó­riu no­te­bo­kov bo­kom a oh­lá­si­la svoj School Mi­ni, za­lo­že­ný na plat­for­me VIA a na pril­ože­nom ob­ráz­ku s ta­kou čier­nou ob­ra­zov­kou, aby sme ne­vi­de­li, že ma­lý dis­plej ne­má ta­ký roz­mer, aby pokr­yl ce­lý vrch­ný kryt po­čí­ta­ča. No­te­book sa už do me­sia­ca má ob­ja­viť v USA.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter