Intel: 100-dolárový desktop a WiFi s dosahom 100 km

Spo­loč­nosť In­tel roz­hod­la troš­ku vy­bo­čiť z ra­dy a pred­sta­vu­je no­vú plat­for­mu Net­top, kto­rá je na pol ces­te med­zi stol­ným po­čí­ta­čom a UMPC. Ok­rem to­ho sa jej po­da­ri­lo up­ra­viť tec­hno­ló­giu WiFi tak, aby bo­la schop­ná pra­co­vať na extrém­ne dl­hé vzdia­le­nos­ti aj bez dra­hých za­ria­de­ní a veľ­kých an­tén.

V po­sled­nom ča­se nás vý­rob­co­via za­pla­vu­jú in­for­má­cia­mi o su­per lac­ných no­te­boo­koch a na­po­do­be­ni­nách Eee od Asu­su; av­šak In­tel sa roz­ho­dol as­poň troc­hu vy­bo­čiť z ra­dy a pred­sta­vu­je no­vú plat­for­mu Net­top, kto­rá je na pol ces­te med­zi stol­ným po­čí­ta­čom a UMPC.

In­tel plá­nu­je net­to­py po­sta­viť tak lac­no ako sa len dá a už ná­zov na­po­ve­dá, že sú ur­če­né pre­dov­šet­kým na čí­ta­nie mai­lov a pre­ze­ra­nie inter­ne­tu. Ce­na jed­not­li­vých mo­de­lov by sa ma­la po­hy­bo­vať od 100 do 300 do­lá­rov (2 000 – 6 000 Sk). Pres­né har­dvé­ro­vé vy­ba­ve­nie za­tiaľ nie je zná­me, is­té je len po­uži­tie plat­for­my Atom Cen­tri­no. Spo­loč­nosť to s po­čí­tač­mi Net­top mys­lí váž­ne a do­ka­zu­je to aj plán pre­dať do ro­ku 2011 60 mi­lió­nov ku­sov. Dá­tum vy­da­nia za­tiaľ nie je zná­my tak­že nám os­tá­va len ča­kať, aký po­mer ce­ny a vý­ko­nu In­tel na­ko­niec po­núk­ne.

WiFi s ob­rov­ským do­sa­hom mož­no zme­ní svet

Spo­loč­nosť sa ok­rem prip­ra­vo­va­ných mo­de­lov po­chvá­li­la aj tým, že sa jej po­da­ri­lo up­ra­viť tec­hno­ló­giu WiFi tak, aby bo­la schop­ná pra­co­vať na extrém­ne dl­hé vzdia­le­nos­ti aj bez dra­hých za­ria­de­ní a veľ­kých an­tén. In­tel za­tiaľ de­tai­ly o no­vej tec­hno­ló­gii RCP ( Ru­ral Con­nec­ti­vi­ty Plat­form) neš­pe­ci­fi­ko­val; vie­me však, že do­ká­že pre­ná­šať dá­ta na vzdia­le­nosť 100 ki­lo­met­rov rých­los­ťou 6 Mbps.

Star­ší ma­na­žér In­te­lu Jeff Ga­li­nov­sky ho­vo­rí, že tec­hno­ló­gia RCP nie je prie­kop­níc­ka vďa­ka har­dvé­ro­vé­mu vy­ba­ve­niu ale vďa­ka up­ra­ve­né­mu sof­tvé­ru. Ten to­tiž be­rie do úva­hy čas, kto­rý po­tre­bu­jú ko­mu­ni­ku­jú­ce za­ria­de­nia na vy­sie­la­nie ale­bo pri­jí­ma­nie sig­ná­lu a tak za­bra­ňu­je po­sie­la­niu nad­by­toč­ných dát. Za­ria­de­nia RCP nie sú ani zvlášť ná­roč­né na ener­giu; pri dvoch ale­bo troch bez­drô­to­vých spo­je­niach po­tre­bu­jú na pre­vád­zku prib­liž­ne šesť wat­tov. In­tel pre­to plá­nu­je aj mo­de­ly na­pá­ja­né so­lár­ny­mi člán­ka­mi.

Spo­loč­nosť plat­for­mu RCP už tes­tu­je v In­dii, v Pa­na­me, vo Viet­na­me a v juž­nej Af­ri­ke; to sú aj cie­ľo­ví zá­kaz­ní­ci, keď­že tá­to tec­hno­ló­gia je ur­če­ná pre­važ­ne na po­krý­va­nie od­ľah­lých osád. In­tel plá­nu­je s pre­da­jom za­čať v In­dii eš­te ten­to rok a ce­na sa má po­hy­bo­vať pod 500 do­lá­rov (10 000 Sk).

Zdroj: theinquirer.net/desktop-pc, theinquirer.net/wifiOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter