Disky SSD sú rýchlejšie, ale nie lepšie ako HDD

Pev­né dis­ky ma­jú v osob­ných po­čí­ta­čoch už 50-roč­nú tra­dí­ciu. Pos­tu­pom ča­su sa doč­ka­li nie­koľ­kých zmien a vy­lep­še­ní, ale ich zá­klad­ný prin­cíp fun­go­va­nia zos­tá­val rov­na­ký. Pr­vou vý­znam­nou zme­nou za pol­sto­ro­čie v tej­to ob­las­ti je nás­tup no­vé­ho úlož­né­ho mé­dia, SSD (so­lid-sta­te dri­ves) dis­kov.

No­vé SSD dis­ky pri­ná­ša­jú vi­di­teľ­né vý­ho­dy pri ús­cho­ve dát. Ne­pou­ží­va­jú žiad­ne po­hyb­li­vé sú­čas­ti a uk­la­da­jú dá­ta rých­los­ťou bles­ku, už len tým, že ne­pou­ží­va­jú za­pi­so­va­cie hla­vič­ky na vy­hľa­da­nie vhod­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru. Ďal­šou vý­ho­dou je men­šia spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie op­ro­ti HDD dis­kom, čo sú­vi­sí s nep­rí­tom­nos­ťou mo­tor­če­kov. A ok­rem to­ho­to všet­ké­ho sú úpl­ne ti­ché a tak­mer bez­po­ru­cho­vé.V sú­čas­nos­ti sú SSD dis­ky eš­te veľ­mi dra­hé, pre­to­že vy­ro­biť bun­ky NAND pa­mä­tí na rov­na­kej kva­li­ta­tív­nej úrov­ni je ná­roč­né. Bež­ne dos­tup­né SSD dis­ky dis­po­nu­jú v sú­čas­nos­ti úlož­ným pries­to­rom od 32 do 128 GB, ale vo vo­jen­ských kru­hoch ma­jú k dis­po­zí­cii špič­ko­vé dis­ky s mnho­ná­sob­ne väč­šou ka­pa­ci­tou.

Ani ús­po­ra ener­gie, ani rých­losť ne­mô­žu vy­vá­žiť fi­nan­čnú ná­roč­nosť a men­šiu ka­pa­ci­tu SSD dis­kov. V prí­pa­de pot­re­by ob­no­vy dát sa to­tiž SSD dis­ky sprá­va­jú ako ne­do­byt­ná pev­nosť, pri­čom u HDD dis­kov to ide ľah­šie a je to aj fi­nan­čne me­nej ná­roč­né. Je prav­dou, že SSD dis­ky ma­jú tech­no­lo­gic­ký nás­kok op­ro­ti HDD dis­kom, ale stá­le zos­tá­va­jú skôr luxusom ako nut­nos­ťou.

Vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy SSD:
+ rých­lej­ší štart
rých­lej­ší prís­tup k úda­jom
om­no­ho krat­ší čas čí­ta­nia a zá­pi­su dát
rých­lej­šie za­ve­de­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu, rých­lej­ší štart ap­li­ká­cií
men­šia spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie a niž­šia pro­duk­cia tep­la - (špič­ko­vé SSD mô­žu mať väč­šiu spot­re­bu el. ener­gie)
neh­luč­né - ( aj keď niek­to­ré špič­ko­vé SSD mô­žu pou­ží­vať ven­ti­lá­to­ry na chla­de­nie) vy­so­ká spo­ľah­li­vosť - sú bez me­cha­nic­kých čas­tí
schop­nosť od­olať ne­priaz­ni­vým pod­mien­kam - tep­lo­ta, vib­rá­cie, vy­so­ká nad­mor­ská vý­ška, extrém­ne ná­ra­zy
kon­štan­tné ča­sy prís­tu­pu k dá­tam na ce­lom dis­ku
niž­šia hmot­nosť a veľ­kosť - as­poň čo sa tý­ka dis­kov do 64 GB

- ce­na (za 1 GB vy­chá­dza oko­lo 15 USD, kdež­to u HDD je to iba 1 USD za GB) ka­pa­ci­ta SSD dis­kov, aj keď sa ra­píd­ne zlep­šu­je (BiT­MIC­RO Networks už vy­vi­nu­li 3,5"
disk s ka­pa­ci­tou 1,6 TB pod náz­vom E- Disk Al­ti­ma E3S320) zra­ni­teľ­nosť v ur­či­tých si­tuáciách (náh­ly vý­pa­dok el.prú­du, mag­ne­tic­ké po­lia, sta­tic­ká elek­tri­na) - v HDD sú dá­ta chrá­ne­né vo Fa­ra­dayovej kliet­ke
ob­me­dze­ný po­čet zá­zna­mo­vých cyk­lov (0,3 - 0,5 mil.), špič­ko­vé SSD ( 1 - 5 mil. cyk­lov)

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter