Ovládač Wii využitý na tri originálne spôsoby

Ame­ric­ký vy­so­koš­kol­ský dok­to­rant do­ká­zal ov­lá­dač kon­zo­ly Wii vy­užiť spô­sob­mi, na aké do­te­raz nik­to nep­ri­šiel: vy­tvo­ril inter­ak­tív­nu ob­ra­zov­ku v štý­le fil­mu Mi­no­ri­ty Re­port, do­ty­kom ov­lá­da­nú ta­bu­ľu na akej­koľ­vek plo­che s pre­mie­ta­ným ob­ra­zom ako aj si­mu­lá­ciu 3D ok­na sle­du­jú­ce­ho po­hyb hla­vy.


John­ny Chung Lee je PhD štu­den­tom na Car­ne­gie Mellon Uni­ver­si­ty, kto­rý je sku­toč­ne skal­ným fa­nú­ši­kom Nin­ten­da -- či skôr ino­va­tív­ne­ho ov­lá­da­ča kon­zo­ly Wii od Nin­ten­da. Jed­ným z pos­led­ných "vy­ná­le­zov" toh­to štu­den­ta je za­ují­ma­vý sys­tém schop­ný sle­do­vať po­hy­by hla­vy a zob­ra­zo­vať 3D ob­raz ako reak­ciu na po­hyb. Pri­tom všet­ko, čo je tre­ba na vy­tvo­re­nie ta­ké­ho­to sys­té­mu, je ov­lá­dač Wiimo­te, sof­tvér a krát­ku lat­ku so sen­zor­mi sní­ma­ný­mi ov­lá­da­čom po­mo­cou infra­čer­ve­né­ho žia­re­nia. Hla­va pou­ží­va­te­ľa sa tak sta­ne "po­čí­ta­čo­vou my­šou" po­ze­ra­jú­cou do 3D mies­tnos­ti:

Video:Ďal­šou ino­vá­ciou, kto­rú John­ny Chung Lee vy­mys­lel, je sys­tém, kde pou­ží­va­teľ ov­lá­da ob­raz/zob­ra­zo­va­nie na di­aľ­ku v štý­le fil­mu Mi­no­ri­ty Re­port. Pou­ži­tím ma­lých ref­lek­tív­nych prs­tien­kov do­ká­že Lee na di­aľ­ku po­mo­cou oboch rúk (=mul­ti­touch) ov­lá­dať di­anie na ob­ra­zov­ke:

Video:


Ako pos­led­ná nas­le­du­je vi­deo-ukáž­ka inter­ak­tív­nej ta­bu­le, kto­rá sa dá po­mo­cou ov­lá­da­ča Wii nas­ta­viť pre akú­koľ­vek voľ­nú plo­chu, či už nap­rík­lad bie­lu ste­nu ale­bo ob­ra­zov­ku no­te­boo­ku. Sys­tém vy­uží­va lac­né a ľah­ko zos­tro­ji­teľ­né if­ra­čer­ve­né pe­ro a sa­moz­rej­me ov­lá­dač Wii:

Video:


Ko­men­tár re­dak­cie: Ino­va­tív­nosť a nad­še­nie toh­to dok­to­ran­da by ma­lo byť dos­lo­va vy­vá­že­né zla­tom kor­po­rá­cie, kto­rá v sú­čas­nos­ti pre­dá­va naj­žia­da­nej­šiu kon­zo­lu no­vej ge­ne­rá­cie na sve­te; her­né a iné ap­li­ká­cie je­ho ná­pa­dov sú to­tiž veľ­kou mož­nos­ťou za­ujať a po­ba­viť no­vým spô­so­bom. Na svo­jom blo­gu http://proc­ras­ti­nee­ring.blog­spot.com John­ny Chung Lee pí­še s rov­na­kou ver­vou, ako vy­mýš­ľa vo voľ­nom ča­se.

Zdroj: JohnnyLee.netOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter