Koľko vývojárov potrebuje Microsoft na vývoj Vista Shutdown? 43!

Mois­he Let­tvin, v sú­čas­nos­ti sof­tvé­ro­vý vý­vo­jár pre Goog­le, pra­co­val v Mic­ro­sof­te 7 ro­kov v tí­me Win­dows Mo­bi­le PC User Expe­rien­ce. Ten­to tím bol sú­čas­ťou sku­pi­ny vý­vo­já­rov Lon­ghor­nu z hľa­dis­ka fun­kčnos­ti, no or­ga­ni­zač­ne bol sú­čas­ťou úpl­ne inej sku­pi­ny, Tab­let PC Group. Čo z to­ho vy­plý­va­lo? Aby na­šiel je­di­né­ho ma­na­žé­ra, pod kto­rým sú všet­ci vý­vo­já­ri, s kto­rý­mi spo­lup­ra­co­val, mu­sel čas­to hľa­dať člo­ve­ka o šesť až se­dem stu­pien­kov vy­ššie vo fi­rem­nej hie­rar­chii.

Dô­vod, pre­čo bol je­ho tím za­hr­nu­tý do vý­vo­ja Win­dows Vista, bol nas­le­du­jú­ci: „zlep­šiť zá­ži­tok pre ma­ji­te­ľov lap­to­pov, no­te­boo­kov a ultra­mo­bil­ných PC“. Ce­lý je­ho tím mu­sel na vý­vo­ji kó­du spo­lup­ra­co­vať s tí­mom Win­dows Shell. Ten mal s kó­dom vlas­tné zá­me­ry a tie sa viac či me­nej pre­tí­na­li so zá­mer­mi Let­tvi­nov­ho tí­mu, kto­rý mal kód prak­tic­ky len up­ra­viť a uro­biť tak fun­kciu Wista Shut­down prí­ťaž­li­vej­šou a prí­jem­nej­šou pre pou­ží­va­te­ľa.

Je­ho tím s ôs­mi­mi ľuď­mi mal veľ­mi ta­len­to­va­né­ho di­zaj­né­ra pou­ží­va­teľ­ských roz­hra­ní aj prog­ra­mo­vé­ho ma­na­žé­ra so vy­hra­ne­ný­mi ná­zor­mi na prá­cu pou­ží­va­te­ľa v pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní. V prá­ci ma­li aj po­čí­tač App­le s ope­rač­ným sys­té­mom App­le OS X, kto­ré­ho UI (pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie) sa im zda­lo ta­ké čis­té, ako by ma­lo správ­ne pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie vy­ze­rať. Sa­moz­rej­me, tím shel­lu mal tiež množ­stvo vlas­tných ma­na­žé­rov, kto­rí ma­li ra­di jed­no­du­chosť atď. a zá­ro­veň aj svo­ju vlas­tnú pred­sta­vu, ako by ce­lá tá­to fun­kcia UI ma­la vy­ze­rať. Ce­lý je­ho tím te­da zá­vi­sel od shell tí­mu (naj­mä od ľu­dí, kto­rí pí­sa­li, vy­ví­ja­li a tes­to­va­li zvy­šok Start Me­nu), ako aj od tí­mu ker­ne­la (kto­rí ma­li uro­biť Shut­down UI ta­ké jed­no­du­ché a čis­té, aké to je­ho tím chcel). Re­le­van­tná časť shell tí­mu bo­la prib­liž­ne ta­ká veľ­ká, ako bol je­ho tím, a rov­na­ko veľ­ká, ako bo­la re­le­van­tná časť ker­ne­lo­vé­ho tí­mu. To dá­va spo­lu 24 ľu­dí, kto­rí sa mu­se­li nav­zá­jom do­hod­núť, ako bu­de ce­lá fun­kcia Shut­down vy­ze­rať a sprá­vať sa. Všet­ky tí­my však bo­li nav­zá­jom od­de­le­né šies­ti­mi vrstva­mi ma­naž­men­tu s je­di­ným ma­na­žé­rom na vr­cho­le, kto­rý ko­neč­ne mo­hol úpl­ne všet­ko potvr­diť a vy­dať o tom roz­hod­nu­tie bez to­ho, aby sa nie­ko­ho nie­čo eš­te mu­sel pý­tať. Po­čí­taj­te s na­mi:
24 + (6*3) + 1 (hlav­ný ma­na­žér) = 43.

To zna­čí, že s tou­to fun­kciou ma­lo do či­ne­nia do­ved­na 43 ľu­dí. Pri­tom len 24 z tých­to ľu­dí bo­lo blíz­ko pre­po­je­ných s kó­dom a zá­ro­veň tých­to 24 ľu­dí ma­lo pres­ne nu­lo­vú mož­nosť ko­neč­né­ho slo­va – te­da mož­nosť potvr­diť, čo ako bu­de. Mi­mo­cho­dom, ako tvr­dí Let­tvin, „fun­kcia“ je na po­me­no­va­nie to­ho, na čom pra­co­val, len ho­nos­ný ná­zov. Lep­šie po­me­no­va­nie by bo­lo „me­nu“. Do mo­men­tu, keď Let­tvin opus­til tím, na­pí­sal maximál­ne nie­koľ­ko sto riad­kov kó­du. Ce­lý pro­ces ria­de­nia a vý­vo­ja fun­go­val tak­to: pop­ri týž­dňo­vých se­de­niach ce­lé­ho Let­tvi­nov­ho tí­mu sa zhru­ba kaž­dý me­siac ob­ja­vil na tých­to schôdz­kach prob­lém ty­pu „shello­vý tím ne­súh­la­sí s tým, ako to­to vy­ze­rá, či ako to fun­gu­je“ ale­bo „ker­ne­lo­vý tím sa roz­ho­dol ub­rať ale­bo pri­dať ne­ja­kú fun­kciu, čo nám do­vo­ľu­je ale­bo za­bra­ňu­je v tej­to kon­krét­nej ve­ci“. Na zá­kla­de tej­to no­vej in­for­má­cie ce­lý tím strá­vil na stret­nu­tí 90 mi­nút dis­ku­siou, ako by me­nu ma­lo vy­ze­rať v no­vých pod­mien­kach. Dis­ku­sia o di­zaj­ne sa po­tom čas­to pre­su­nu­la aj na stret­nu­tie v nas­le­du­jú­com týž­dni, prí­pad­ne na tre­tie v ďal­šom týž­dni. Na­ko­niec sa na nie­čom ko­neč­ne do­hod­li a to sa zvy­čaj­ne sta­lo pres­ne v tom ča­se, keď už bo­la na sto­le (či ako me­mo v po­čí­ta­či) ďal­šia pred­tým chý­ba­jú­ca in­for­má­cia o tom, čo ako bu­de či ne­bu­de, a te­da čo sa na zá­kla­de to­ho dá či ne­dá spra­viť. A ce­lý pro­ces sa za­čal od­zno­vu.

Ako sa prog­ra­mu­je OS
Prog­ra­mo­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu v Mic­ro­sof­te je na­vy­še úpl­ne sa­mos­tat­ná ka­pi­to­la. V ma­lých prog­ra­mo­va­cích tí­moch iných fi­riem je to po­mer­ne jed­no­du­ché: exis­tu­je v nich cen­trál­ne ús­tre­die s kó­dom. Buil­dy sú z ne­ho pro­du­ko­va­né den­ne a prog­ra­má­to­ri viac či me­nej pra­vi­del­ne pri­dá­va­jú svo­je zme­ny do tej­to ús­tred­ne, tak­že den­ný build je po­mer­ne ver­ným ob­ra­zom sú­čas­né­ho sta­vu ce­lé­ho pro­duk­tu.

Nie tak pri Win­dows. Ten­to mo­del prá­ce tu ne­fun­gu­je, pre­to­že v tí­moch je pri­ve­ľa vý­vo­já­rov, kto­rí by pris­tu­po­va­li k cen­trál­nej úlož­ni kó­du – pop­ri iných prob­lé­moch to ne­pod­po­ru­je infra­štruk­tú­ra. Pre­to má Win­dows v úlož­niach stro­mo­vú štruk­tú­ru. Vý­vo­já­ri svoj kód uk­la­da­jú do uz­lov a zme­ny sú pe­rio­dic­ky in­teg­ro­va­né o stu­pie­nok vy­ššie v hie­rar­chii. S roz­lič­nou pe­rio­di­ci­tou sú zme­ny po­tom in­teg­ro­va­né aj sme­rom do­lu – z hlav­né­ho roo­tu (cen­trál­nej úlož­ne) späť do uz­lov.

Let­tvin pra­co­val na vet­ve, resp. uz­le, kto­rý bol na štvr­tom stu­pien­ku pod roo­tom. Pe­rio­di­ci­ta in­teg­rá­cie kó­du sa s kaž­dým stup­ňom sme­rom k roo­tu expo­nen­ciál­ne zni­žo­va­la a nie­ke­dy tr­va­lo 1 až 3 me­sia­ce, kým sa je­ho kód dos­tal do cen­trál­nej úlož­ne, a nie­koľ­ko­ná­so­bok tej­to do­by, kým sa dos­tal do všet­kých uz­lov. Ma­lo by sa pa­mä­tať aj na to, že je­di­ný spo­loč­ný uz­lo­vý bod ce­lej sie­te, kto­rý ma­li všet­ky tri tí­my zú­čas­tne­né na prá­ci oh­ľa­dom Vista Shut­down, bol root, te­da cen­trál­na úlož­ňa. Tak­že pop­ri prob­lé­moch s ro­be­ním roz­hod­nu­tí žiad­ny tím ne­mal tu­še­nie, čo iný tím ro­bil, kým to ne­bo­lo už nie­koľ­ko týž­dňov dáv­no uro­be­né.

Fi­nál­ny vý­sle­dok
Vý­sle­dok všet­kých tých­to zlo­ži­tých a zdĺha­vých pro­ce­sov vý­vo­ja? Bo­lo to pres­ne to, čo sa na­ko­niec po­da­ri­lo in­teg­ro­vať ako Shut­down me­nu v Vis­te: naj­niž­ší spo­loč­ný me­no­va­teľ, to naj­jed­no­duch­šie a naj­me­nej kon­tro­ver­zné rie­še­nie. Je­ho vý­voj tr­val viac než rok; eš­te o nie­čo dlh­šie, než Let­tvin zos­tal na svo­jom pra­cov­nom mies­te.


Za­kaž­dým, keď ako bež­ný pou­ží­va­teľ opúš­ťa­te po­čí­tač s neup­ra­ve­ným UI vo Vis­te, má­te na vý­ber de­väť až de­väť mož­nos­tí: dve iko­ny a se­dem po­lo­žiek Shut­down me­nu. Zá­ko­ni­te mu­sí­te klik­núť na dve rôz­ne iko­ny (Start + Shut­down, resp. Start + Off ale­bo Start + Lock), kto­ré sú k Shut­down me­nu či je­ho fun­kciám prak­tic­ky len skrat­kou, a po­tom si mož­no eš­te vy­be­rie­te jed­nu so sied­mich vlas­tnos­tí fun­kcie Shut­down. Na mno­hých pre­nos­ných po­čí­ta­čoch či pok­ro­či­lých klá­ves­ni­ciach pri­tom na­vy­še exis­tu­jú špe­ciál­ne klá­ve­sy, ako tla­čid­lo Off, kom­bi­ná­cie klá­ve­sov s klá­ve­som FN, kon­fi­gu­ro­va­teľ­né zlo­že­nie dis­ple­ja no­te­boo­ku či iné špe­ciál­ne klá­ve­sy na klá­ves­ni­ciach, ur­če­né na hi­ber­ná­ciu, uzam­knu­tie a pod. To dá­va ob­rov­ské množ­stvo spô­so­bov, z kto­rých si pou­ží­va­teľ mô­že vy­brať, ako a čo spra­ví, keď od­chá­dza od po­čí­ta­ča. Mož­nos­ti a voľ­by, nad kto­rý­mi sa pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia, aký­mi sú či­ta­te­lia IT news, ani ne­za­mýš­ľa­jú, však mô­žu nes­kú­se­ným pou­ží­va­te­ľom OS Win­dows po­riad­ne po­mo­tať hla­vu. Pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa to­tiž čas­to pla­tí, že čím viac mož­nos­tí, tým väč­šie bo­le­nie hla­vy. Aj pre­to je po­mer­ne ná­roč­né nau­čiť sa pra­co­vať vo Win­dows, naj­mä pre nie­ko­ho, kto vo všeo­bec­nos­ti ne­má s vý­poč­to­vou tech­ni­kou skú­se­nos­ti.

Joel Spol­sky, sof­tvé­ro­vý vý­vo­jár z New Yor­ku, to­to rie­še­nie Vista Shut­down kri­ti­zu­je a navr­hu­je po­mer­ne jed­no­du­chý spô­sob, ako fun­kciu Shut­down vy­čis­tiť z je­ho poh­ľa­du od zby­toč­ných vo­lieb pou­ží­va­te­ľa (ne­za­bú­daj­me, že pok­ro­či­lí pou­ží­va­te­lia množ­stvo vo­lieb skôr oce­nia). To však už nie je cie­ľom toh­to člán­ku, je­ho cie­ľom bo­lo pou­ká­zať na to, ako mô­že pre­bie­hať vý­voj po­mer­ne jed­no­du­chej fun­kcie v ta­kom zlo­ži­tom pro­jek­te, ako je Win­dows Vista.

Zdroj: www.drizzle.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter