Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Produkty

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie

Pop­red­ný sve­to­vý vý­rob­ca mik­rop­ro­ce­so­rov In­tel na če­le so svo­jím vice­pre­zi­den­tom Willia­mom Hol­tom ozná­mil po­čas kon­fe­ren­cie ISSCC v San Fran­cis­cu ko­niec éry neus­tá­le­ho zrý­chľo­va­nia či­pov.

10.02.2016 / Redakcia / 263 čítaní (0)
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Bar­ce­lo­ne sa po­ma­ly, ale is­to blí­ži. Už te­raz je zná­me, že v pred­ve­čer veľ­kej uda­los­ti spo­loč­nosť Sam­sung ne­bu­de je­di­ná, kto­rá ve­rej­nos­ti od­ha­lí no­vú vlaj­ko­vú loď.
09.02.2016 / Redakcia / 635 čítaní (0)
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy pat­rí­te k pou­ží­va­te­ľom, kto­rí si ne­ve­dia pred­sta­viť prá­cu na po­čí­ta­či bez mi­ni­mál­ne dvoch mo­ni­to­rov?
09.02.2016 / Redakcia / 509 čítaní (0)
 
Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie

Goog­le ozná­mil, že služ­ba Sa­fe Browsing v rám­ci Chro­mu bu­de ozna­čo­vať weby, kto­ré pou­ží­va­jú so­ciál­ne in­ži­nier­stvo, ako sú napr. fa­loš­né tla­čid­lá na download, pod­vod­né ak­tua­li­zá­cie či rek­la­my ší­ria­ce mal­vér.

09.02.2016 / Redakcia / 526 čítaní (0)
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
De­cem­bro­vé ozná­me­nie o pre­ru­še­ní vý­vo­ja ukon­či­lo štvorroč­né sna­že­nie o vy­tvo­re­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu za­lo­že­né­ho na pre­hlia­da­či. Na­mies­to to­ho však spo­loč­nosť plá­nu­je sús­tre­diť svo­je si­ly na pro­jekt do bu­dúc­nos­ti za­ují­ma­vej­ší - do inter­ne­tu ve­cí.
09.02.2016 / ComputerWorld / 676 čítaní (0)
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len ne­dáv­no sme pri­nies­li nie­koľ­ko zves­tí o oča­ká­va­nom iP­ho­ne 7 a už sa ob­ja­vi­li ďal­šie. Po­chá­dza­jú od ana­ly­ti­ka KGI Ming-Chi Kua, kto­rý zvy­čaj­ne dis­po­nu­je po­mer­ne spo­ľah­li­vý­mi in­for­má­cia­mi.
08.02.2016 / Redakcia / 1704 čítaní (0)
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred sied­mi­mi me­siac­mi tvor­co­via pred­sta­vi­li mo­bil­ný te­le­fón Tu­ring Pho­ne, cha­rak­te­ri­zo­va­li ho ako ultra­za­bez­pe­če­ný an­droi­do­vý smar­tfón, zho­to­ve­ný (čias­toč­ne) z te­ku­té­ho ko­vu.
08.02.2016 / Redakcia / 699 čítaní (0)
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD pri­chá­dza s rie­še­ním pre tých, kto­rí pot­re­bu­jú pra­co­vať s vy­so­kým roz­lí­še­ním a pok­ro­či­lou gra­fi­kou, ne­ma­jú na to však dos­ta­toč­ne vý­kon­ný po­čí­tač.
08.02.2016 / ComputerWorld / 625 čítaní (0)
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre nie­ko­ho to mož­no bu­de znieť prek­va­pi­vo, no naj­nov­šia ver­zia OS An­droid za­tiaľ ne­za­ží­va ob­rov­ský ná­rast poč­tu in­šta­lá­cií. Naj­mä v po­rov­na­ní so šta­tis­ti­ka­mi z mi­nu­los­ti.
08.02.2016 / Peter Vnuk / 934 čítaní (0)
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webo­vom kan­ce­lár­skom ba­lí­ku Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pri­bud­lo množ­stvo no­vých fun­kcií. Hlav­nou no­vin­kou je spo­lup­rá­ca via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov na rov­na­kom do­ku­men­te v reál­nom ča­se.
05.02.2016 / Redakcia / 1273 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter