Pracovná ponuka: Python programátor za 3600 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Pyt­hon Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 3200 až 3600 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 01.02.2016 - 31.07.2016
Nás­tup na pro­jekt ASAP ale­bo do­ho­dou, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 6 me­sia­cov s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • návrh a im­ple­men­tá­cia no­vých mo­du­lov v OD­OO (GUI, fun­kcio­na­li­ta, DB) - Pyt­hon, Ja­vaS­cript, PostgreSQL
 • di­zajn rie­še­nia
 • pod­po­ra auto­ma­ti­zo­va­né­ho tes­to­va­nia a na­sa­dzo­va­nia
 • pod­po­ra pou­ží­va­te­ľov

Po­žia­dav­ky

 • min. 3-roč­ná prax s prog­ra­mo­va­ním v Pyt­hon
 • pok­ro­či­lá zna­losť PostgreSQL
 • pok­ro­či­lá zna­losť Ja­vaS­cript
 • vý­ho­dou: zna­losť OD­OO (Open ERP)
 • zod­po­ved­nosť
 • proak­tív­ny prís­tup
 • lo­gic­ké mys­le­nie pri vy­ko­ná­va­ní úloh

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Kon­ver­zač­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter