Pracovná ponuka: Test Analytik za 3000 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Test Ana­ly­tik
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 2600 až 3000 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Ko­ši­ce
Ter­mín 01.02.2016 - 01.04.2016
Nás­tup na pro­jekt 01.02.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 2 me­sia­ce s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • spo­lup­rá­ca v tí­me o veľ­kos­ti cca. 5-8 ľu­dí na pro­jek­te pre ob­lasť in­te­li­gen­tných do­mác­nos­tí (Smar­tHo­me)
 • ana­lý­za po­žia­da­viek zá­kaz­ní­ka a príp­ra­va od­ha­dov pre jed­not­li­vé úlo­hy
 • tvor­ba tes­to­va­cích plá­nov a sce­ná­rov
 • de­fi­no­va­nie a spúš­ťa­nie fun­kčných sys­té­mo­vých test ca­se-ov
 • za­bez­pe­čo­va­nie pro­jek­to­vej QA (Quali­ty As­su­ran­ce)
 • spo­lup­rá­ca so zlož­ka­mi vý­vo­ja: ar­chi­tek­ti, prog­ra­má­to­ri, ana­ly­ti­ci
 • tes­to­va­nie pri­már­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach/plat­for­mách

Po­žia­dav­ky

 • min. 3-roč­ná prax v ob­las­ti tes­to­va­nia/test ana­ly­tic­kej čin­nos­ti
 • min. 2-roč­ná skú­se­nosť s (ana­lý­zou po­žia­da­viek zá­kaz­ní­ka a) tvor­bou tes­to­va­cích plá­nov a sce­ná­rov (fun­kčné sys­te­mo­vé tes­ty)
 • skú­se­nos­ti s príp­ra­vou a reali­zá­ciou ma­nuál­nych fun­kčných (sys­té­mo­vých) tes­tov
 • skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním bug track-ova­cích nás­tro­jov (napr. HP Quali­ty Cen­tre, JI­RA)
 • prak­tic­ké zna­los­ti me­to­di­ky SW tes­to­va­nia
 • skú­se­nos­ti s SQL
 • skú­se­nos­ti s XML
 • skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním Web Servic­e-ov a pro­to­ko­lu SOAP
 • ak­tív­na zna­losť an­glic­ké­ho ja­zy­ka slo­vom i pís­mom
 • vý­ho­dou: cer­ti­fi­ká­cia ISTQB
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s Unix/Li­nux-om
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním nás­tro­jov na ria­de­nie tes­to­va­nia (HP ALM, Spi­ra­Team, Tes­tLink)
 • vý­ho­dou: zna­losť kon­cep­tu Con­ti­nuous In­teg­ra­tion (CI) a od­po­ve­da­jú­cich nás­tro­jov (Jen­kins, Team­Ci­ty, atď.)
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním for­má­tu JSON
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­ním (JA­VA, atď.)
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou a pou­ží­va­ním nás­tro­jov pot­reb­ných pre auto­ma­ti­zá­ciu tes­tov (MS Test Ma­na­ger, Soa­pUI, Se­le­nium atď.)
 • ana­ly­tic­ké mys­le­nie
 • sa­mos­tat­nosť
 • vý­bor­né ko­mu­ni­kač­né schop­nos­ti
 • tí­mo­vý hráč

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter