Pracovná ponuka: SAP Architekt za 9000 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie SAP Ar­chi­tekt
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 8400 až 9000 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 01.02.2016 - 30.06.2016
Nás­tup na pro­jekt 01.02.2016 - 30.06.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 6 -12 me­sia­cov s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • návrh ar­chi­tek­tú­ry SAP rie­še­ní
 • roz­voj im­ple­men­to­va­ných rie­še­ní a ko­mu­ni­ká­cia s Key Ac­count Ma­na­ge­ment-om za úče­lom iden­ti­fi­ká­cie no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí
 • zod­po­ved­nosť za tech­nic­kú ana­lý­zu a ar­chi­tek­tú­ru rie­še­nia
 • zod­po­ved­nosť za správ­nosť do­ku­men­tá­cie ana­lý­zy a ar­chi­tek­tú­ry rie­še­nia
 • návrh a kon­fi­gu­rá­cia vý­stu­pov pro­jek­tov
 • zod­po­ved­nosť za iden­ti­fi­ká­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu tech­nic­kých kľú­čo­vých di­zajn roz­hod­nu­tí
 • pod­po­ra rie­še­nia kom­plexných prob­lé­mov im­ple­men­to­va­ných rie­še­ní
 • sa­mos­tat­ná ko­mu­ni­ká­cia so zá­kaz­ník­mi
 • príp­ra­va a im­ple­men­tá­cia kon­cep­tov rie­še­ní a vy­hod­no­co­va­nie mož­ných tech­no­ló­gií pre pot­re­by pro­jek­tu

Po­žia­dav­ky

 • mi­ni­mál­ne 5-roč­ná prax v tvor­be SAP rie­še­ní
 • skú­se­nos­ti s návr­hom ar­chi­tek­tú­ry SAP rie­še­ní
 • skú­se­nos­ti s ria­de­ním im­ple­men­tá­cie a in­teg­rá­cie vy­ví­ja­ných čas­tí pro­duk­tu
 • schop­nosť koor­di­no­vať ak­ti­vi­ty pre­bie­ha­jú­ce na pro­jek­te
 • schop­nosť vy­hod­no­co­vať, navr­ho­vať a vy­uží­vať nás­tro­je/tech­no­ló­gie pre efek­tív­ne vy­tvá­ra­nie SW rie­še­nia
 • skú­se­nos­ti so spo­lup­rá­cou so servisn­ým od­de­le­ním pri rie­še­ní kom­plexných prob­lé­mov
 • vý­ho­dou: ITIL cer­ti­fi­ká­cia
 • vý­ho­dou: SAP cer­ti­fi­ká­cia
 • veľ­mi dob­ré ko­mu­ni­kač­né a pre­zen­tač­né zruč­nos­ti
 • ana­ly­tic­ké mys­le­nie
 • zod­po­ved­nosť

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter