Pracovná ponuka: Cloud programátor za 4700 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Cloud Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 4400 až 4700 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 01.02.2016 - 01.02.2017
Nás­tup na pro­jekt 01.02.2016 ale­bo do­ho­dou, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 1 rok s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • po­cho­pe­nie exis­tu­jú­cich sys­té­mov a ap­li­ká­cii s cie­ľom ich roz­ší­re­nia o pot­reb­nú úro­veň syn­chro­ni­zá­cie
 • koo­pe­rá­cia pri tvor­be kon­cep­tu syn­chro­ni­zá­cie dát me­dzi za­ria­de­nia­mi/ap­li­ká­cia­mi
 • par­ti­ci­pá­cia pri ana­lý­ze, návr­hu rie­še­nia a vý­vo­ji
 • spo­lup­rá­ca s tí­mom vý­vo­já­rov

Po­žia­dav­ky

 • pok­ro­či­lá zna­losť niek­to­ré­ho z OOP ja­zy­kov (C++, .NET C#) ale­bo niek­to­ré­ho z nás­le­dov­ných ja­zy­kov: Pyt­hon, Perl, PHP+Ja­vaS­cript+HTML
 • skú­se­nos­ti s niek­to­rou Cloud plat­for­mou/sys­té­mom (Goog­le Com­pu­te En­gi­ne, Goog­le App En­gi­ne, Mic­ro­soft Azu­re, Open­Stack, Li­nux, Ama­zons Elas­tic Com­pu­ting Cloud (EC2), Ama­zon Web Servic­es)
 • skú­se­nos­ti s Cloud API
 • skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním Web Servic­e-ov (REST/SOAP)
 • ak­tív­na zna­losť an­glic­ké­ho ja­zy­ka slo­vom i pís­mom
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti Infra­struc­tu­re-as-a-Servic­e plat­for­ma­mi (Ama­zon Web Servic­es, Rac­kspa­ce, AWS, HP, Cit­rix, Euca­lyp­tus or VMware, atď.)
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s kon­cep­tom SOA (Servic­e-Orien­ted-Ar­chi­tec­tu­re)
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s mul­ti-plat­form (cross-plat­form; plat­form in­de­pen­dent) vý­vo­jom
 • vý­ho­dou: zna­losť bez­peč­nos­tných pro­to­ko­lov
 • zod­po­ved­nosť
 • ko­mu­ni­ka­tív­nosť
 • chuť roz­ví­jať sa v no­vých ob­las­tiach
 • tí­mo­vý hráč

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter