Pracovná ponuka: Tester za 2900 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Tes­ter
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 2600 až 2900 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 18.01.2016 - 31.01.2017
Nás­tup na pro­jekt 18.01.2016 - 01.02.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 1 rok s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • tes­to­va­nie fun­kcio­na­li­ty SW em­bed­ded sys­té­mov/ap­li­ká­cií spič­ko­vej me­ra­cej tech­ni­ky pre ob­lasť prie­mys­lu (auto­mo­ti­ve, le­tec­tvo, ...).
 • spo­lup­rá­ca v tí­me o veľ­kos­ti cca. 5-10 ľu­dí
 • de­fi­no­va­nie a spúš­ťa­nie ma­nuál­nych fun­kčných test ca­se-ov
 • za­bez­pe­čo­va­nie pro­jek­to­vej QA (Quali­ty As­su­ran­ce)
 • spo­lup­rá­ca so zlož­ka­mi vý­vo­ja: ar­chi­tek­ti, prog­ra­má­to­ri, ana­ly­ti­ci

Po­žia­dav­ky

 • min. 2 roč­ná prax v ob­las­ti tes­to­va­nia
 • skú­se­nos­ti s príp­ra­vou a reali­zá­ciou ma­nuál­nych a [vý­ho­dou:] auto­ma­ti­zo­va­ných fun­kčných tes­tov uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia
 • skú­se­nos­ti s príp­ra­vou a reali­zá­ciou (niek­to­rých z nás­le­dov­ných) reg­res­ných/in­teg­rač­ných/vý­kon­nos­tných tes­tov
 • skú­se­nos­ti s pou­ží­va­ním track-ova­cích nás­tro­jov (napr. JI­RA)
 • prak­tic­ké zna­los­ti me­to­di­ky SW tes­to­va­nia
 • zna­losť tes­to­va­cích nás­tro­jov
 • zna­losť niek­to­ré­ho z re­po­si­to­ry sys­té­mov (SVN, Git, atď.)
 • vý­ho­dou: skú­ses­no­ti s tvor­bou tes­to­va­cích sce­ná­rov (ma­nuál­ne a [vý­ho­dou:] auto­ma­ti­zo­va­né tes­ty, reg­res­né tes­ty)
 • vý­ho­dou: cer­ti­fi­ká­cia ISTQB
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou a pou­ží­va­ním nás­tro­jov pot­reb­ných pre auto­ma­ti­zá­ciu tes­tov (Ro­bot Fra­mework, MS Test Ma­na­ger, Soa­pUI, atď.)
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s em­bed­ded Li­nux-om
 • vý­ho­dou: zna­losť skrip­to­va­cích ja­zy­kov (Pyt­hon, Bash)
 • vý­ho­dou: zna­losť prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov (ideál­ne C++)
 • vý­ho­dou: zna­losť prin­cí­pov agil­né­ho vý­vo­ja
 • vý­ho­dou: zá­klad­ná zna­losť pros­tre­dia MS Vi­sual Stu­dio
 • ak­tív­na zna­losť an­glic­ké­ho ja­zy­ka slo­vom i pís­mom
 • ana­ly­tic­ké mys­le­nie
 • sa­mos­tat­nosť
 • vý­bor­né ko­mu­ni­kač­né schop­nos­ti
 • tí­mo­vý hráč

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter