Pracovná ponuka: Web programátor za 3700 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Web Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 3500 až 3700 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 18.01.2016 - 31.01.2017
Nás­tup na pro­jekt 18.01.2016 - 01.02.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 1 rok s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • roz­ši­ro­va­nie fun­kcio­na­li­ty mo­du­lov exis­tu­jú­cich pro­duk­tov (em­bed­ded sys­te­mov) a vý­voj no­vých fun­kčných čas­tí pre ob­lasť spič­ko­vej prie­my­sel­nej me­ra­cej tech­ni­ky (auto­mo­ti­ve, le­tec­tvo, ...)
 • spo­lup­rá­ca v tí­me vý­vo­já­rov
 • ar­chi­tek­tú­ra, návrh a vý­voj ap­li­ká­cii pos­ta­ve­ných na Ja­vaS­cript-e/HTML5
 • ana­lý­za po­žia­da­viek pre vý­voj SW mo­du­lov
 • rie­še­nie prob­lé­mov, par­ti­ci­pá­cia na co­de re­views

Po­žia­dav­ky

 • min. 3-roč­ná (ak­tív­na) skú­se­nosť s vý­vo­jom webo­vých ap­li­ká­cii
 • skú­se­nos­ti s vý­vo­jom väč­ších SPA (sing­le-pa­ge ap­pli­ca­tions)
 • vý­bor­ná zna­losť HTML5, CSS3, Ja­vaS­cript
 • vý­bor­ná zna­losť An­gu­lar JS, No­de.js, ReactJS ale­bo iné­ho JS fra­mework-u
 • ak­tív­na zna­losť an­glic­ké­ho ja­zy­ka slo­vom i pís­mom
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s Cof­feeS­cript-om
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s pro­to­ko­lom Web Soc­ket
 • vý­ho­dou: zna­losť špe­ci­fi­ká­cie ES6
 • vý­ho­dou: zna­losť JS kniž­ni­ce D3.js
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s LESS CSS
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s pac­ka­ge ma­na­ge­ment sys­té­mom Bower
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s Gulp.js/Grunt.js
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti so štan­dar­dmi SVG/Can­vas
 • zod­po­ved­nosť
 • ko­mu­ni­ka­tív­nosť
 • sa­mos­tat­né a tvo­ri­vé mys­le­nie

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter