Pracovná ponuka:. NET programátor za 4400 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie .NET Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 4000 až 4400 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 01.02.2016 - 01.08.2016
Nás­tup na pro­jekt 01.02.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 6 me­sia­cov s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • prog­ra­mo­va­nie a údr­žba ne­zá­vis­lých mo­du­lov ako aj úp­ra­vy exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií
 • par­ti­ci­pá­cia pri ana­lý­ze, návr­hu rie­še­nia a vý­vo­ji ap­li­ká­cií na plat­for­me ASP.NET

Po­žia­dav­ky

 • pok­ro­či­lá zna­losť tech­no­ló­gie ASP.NET
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti s vý­vo­jo­vou plat­for­mou Mic­ro­soft ASP.NET a webo­vý­mi tech­no­ló­gia­mi XML, HTML, XHTML, CSS, Ja­vaS­cript
 • zá­klad­ná zna­losť prog­ra­mo­va­nia v C# ale­bo VB
 • zá­klad­ná zna­losť prog­ra­mo­va­nia v T-SQL
 • skú­se­nos­ti s vý­vo­jom ap­li­ká­cií nad da­ta­bá­zo­vým sys­té­mom Mic­ro­soft SQL Server
 • vý­ho­dou: skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­cím ja­zy­kom JA­VA
 • zod­po­ved­nosť
 • ko­mu­ni­ka­tív­nosť

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Kon­ver­zač­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter