Pracovná ponuka: Microsoft administrátor za 3800 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Mic­ro­soft Ad­mi­nis­trá­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 3400 až 3800 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 01.02.2016 - 01.02.2017
Nás­tup na pro­jekt ASAP, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 1 rok s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • vy­tvá­ra­nie extrak­tov z Ac­ti­ve Di­rec­to­ry
 • úp­ra­va Ac­ti­ve Di­rec­to­ry
 • sprá­va pou­ží­va­teľ­ských úč­tov
 • vy­tvá­ra­nie návr­hu rie­še­nia, zod­po­ved­nosť za im­ple­men­tá­ciu rie­še­nia a vy­tvá­ra­nie do­ku­men­tá­cie
 • iden­ti­fi­ká­cia vy­kon­nos­tných prob­lé­mov a ich rie­še­nie
 • iden­ti­fi­ká­cia hlav­ných prí­čin pá­dov a chýb ope­rač­ných sys­té­mov a ap­li­ká­cií
 • vy­tvá­ra­nie a úp­ra­va ap­li­ká­cii pub­li­ko­va­ných na Cit­rixe
 • asis­to­va­nie za­kaz­ní­kom a tre­tím stra­nám pri rie­še­ní prob­lé­mov s bu­si­ness ap­li­ká­cia­mi
 • spo­lup­rá­ca sa na IT audi­toch a tvor­be po­ža­do­va­nej do­ku­men­tá­cie a re­por­tov
 • vy­tvá­ra­nie skrip­tov s pou­ží­tim nás­tro­jov Script a/ale­bo Power­Shell na auto­ma­ti­zá­ciu úloh ako napr. mo­di­fi­ká­cia via­ce­rých at­ri­bú­tov pou­ží­va­teľ­ských kont a in­šta­lá­cia software-u

Po­žia­dav­ky

 • od­bor­ná zna­losť sie­tí a ope­rač­ných sys­té­mov Mic­ro­soft vrá­ta­ne Win­dows Server 2003/2008 R2/2012
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti s Ac­ti­ve Di­rec­to­ry, DNS, DHCP, Do­mains, Fo­rests, Trusts
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti so sprá­vou a na­sa­dzo­va­ním Mic­ro­soft Of­fi­ce sui­te ap­pli­ca­tions
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti s Cit­rix XenApp 5, 6.x, 7.x
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti s Cit­rix Web Inter­fa­ce a Sto­reF­ront
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti s Cit­rix Net­sca­ler Ac­cess Ga­teway
 • skú­se­nos­ti s pro­duk­ta­mi pre dvo­jú­rov­ňo­vú auten­ti­fi­ká­ciu napr. Vas­co, Di­gi­pass, RSA
 • skú­se­nos­ti s Re­mo­te Ac­cess a nas­ta­vo­va­ním VPN
 • zá­klad­ná zna­losť sys­té­mo­vej bez­peč­nos­ti
 • zá­klad­ná zna­losť sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry
 • zod­po­ved­nosť
 • ko­mu­ni­ka­tív­nosť

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter