Pracovná ponuka: .NET Front-End programátor za 4200 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie .NET Front-End Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 3900 až 4200 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 25.01.2016 - 30.04.2016
Nás­tup na pro­jekt 25.01.2016 ale­bo do­ho­dou, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 3 me­sia­ce s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

 • spo­lup­rá­ca na pro­jek­te v ob­las­ti lo­gis­ti­ky
 • ana­lý­za a vý­voj no­vých i roz­ši­ro­va­nie fun­kcio­na­li­ty exitu­jú­cich .NET/WEB ap­li­ká­cií a rie­še­ní
 • spo­lup­rá­ca v tí­me o veľ­kos­ti 5 - 8 ľu­dí

Po­žia­dav­ky

 • mi­ni­mál­ne 4-roč­né skú­se­nos­ti s vý­vo­jom na MS plat­for­me
 • mi­ni­mál­ne 3-roč­né skú­se­nos­ti s vý­vo­jom web ap­li­ká­cií
 • vý­bor­ná zna­losť prin­cí­pov OOP (Ob­jek­to­vo Orien­to­va­né Prog­ra­mo­va­nie)
 • skú­se­nos­ti s návr­hom ar­chi­tek­tú­ry ap­li­ká­cii/rie­še­ní
 • vý­bor­ná zna­losť C# .NET
 • vý­bor­ná zna­losť ASP. NET MVC
 • vý­bor­ná zna­losť nas­le­dov­ných front-end tech­no­ló­gií: HTML5, CSS3, Ja­vaS­cript (AJAX, JQuery)
 • dob­rá zna­losť client-server ar­chi­tek­tú­ry (http pro­to­kol)
 • pro­jek­to­vé skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­ním web. slu­žieb (client, servic­e): SOAP, WCF (prí­pad­ne Web API)
 • dob­rá zna­losť SQL
 • dob­rá zna­losť MS SQL a skú­se­nos­ti s tran­zak­čný­mi da­ta­bá­za­mi
 • vý­ho­dou: zna­losť TFS
 • vý­ho­dou: zna­losť niek­to­ré­ho z tic­ket-ova­cích nás­tro­jov (JI­RA, Red­mi­ne, Re­me­dy, ...)
 • vý­ho­dou: zna­losť nás­tro­ja En­terpri­se Ar­chi­tect
 • schop­nosť sa­mos­tat­ne rie­šiť prob­lé­my
 • proak­tív­ny prís­tup
 • tí­mo­vý hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter