Pracovná ponuka: iOS programátor za 3600 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie iOS Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 3400 až 3600 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 11.01.2016 - 31.03.2016
Nás­tup na pro­jekt 11.01.2016, full-ti­me, off-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 2 me­sia­ce s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

  • ana­lý­za, vý­voj a tes­to­va­nie iOS ap­li­ká­cií
  • vý­voj ap­li­ká­cií pre rôz­ne ob­las­ti (mé­dia, mar­ke­ting, prie­my­sel­ná ob­lasť, ...)
  • spo­lup­rá­ca for­mou: off-si­te (ho­me-of­fi­ce) na za­hra­nič­ných pro­jek­toch

Po­žia­dav­ky

  • mi­ni­mál­ne 2-roč­né ak­tív­ne skú­se­nos­ti s vý­vo­jom v iOS
  • skú­se­nos­ti so Swift-om a Ob­jec­ti­ve-C
  • skú­se­nos­ti s vý­vo­jom pre iOS 8.x
  • ana­ly­tic­ké zruč­nos­ti
  • schop­nosť sa­mos­tat­ne rie­šiť prob­lé­my

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

  • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter