Pracovná ponuka: Web programátor za 3200 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie Web Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 2800 až 3200 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Slo­ven­sko / Bra­tis­la­va
Ter­mín 01.02.2016 - 01.02.2017
Nás­tup na pro­jekt 01.02.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 1 rok s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)

Po­pis po­zí­cie

  • vý­voj en­terpri­se webo­vé­ho rie­še­nia na stra­ne Front-End-u (pre ob­lasť pois­ťov­níc­tva)
  • mig­rá­cia sta­ré­ho rie­še­nia z AN­GU­LAR 1.x.x do AN­GU­LAR 2.0
  • v rám­ci pro­jek­tu bu­de pot­reb­né ope­ra­tív­ne ces­to­vať aj do Vied­ne, pri­čom nák­la­dy spo­je­né s ces­to­va­ním bu­dú hra­de­né zá­kaz­ní­kom

Po­žia­dav­ky

  • min. 3-roč­ná (ak­tív­na) skú­se­nosť s vý­vo­jom webo­vých ap­li­ká­cii
  • vý­bor­ná zna­losť HTML5, CSS3, Ja­vaS­cript
  • vý­bor­ná zna­losť AN­GU­LAR JS ale­bo iné­ho JS fra­mewor­ku
  • zod­po­ved­nosť
  • ko­mu­ni­ka­tív­nosť
  • sa­mos­tat­né a tvo­ri­vé mys­le­nie

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

  • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter