Pracovná ponuka: PL/SQL programátor za 5500 € mesačne

Ná­zov po­zí­cie PL/SQL Prog­ra­má­tor
Pred­pok­la­da­ná su­ma pl­ne­nia 5300 až 5500 € me­sač­ne
Mies­to pl­ne­nia Ra­kús­ko / Vie­deň
Ter­mín 01.02.2016 - 30.09.2016
Nás­tup na pro­jekt 01.12.2015 - 01.01.2016, full-ti­me, on-si­te
Dĺžka alo­ká­cie 8 me­sia­cov s mož­nos­ťou predĺže­nia
Druh spo­lup­rá­ce živ­nosť ale­bo s.r.o. (spo­loč­nosť s ru­če­ním ob­me­dze­ným)


Po­pis po­zí­cie

 • vý­voj a údr­žba da­ta­bá­zo­vých ap­li­ká­cií na plat­for­me Orac­le
 • op­ti­ma­li­zá­cia a rie­še­nie per­for­man­ce prob­lé­mov
 • pod­po­ra tes­to­va­nia rie­še­ní

Po­žia­dav­ky

 • mi­ni­mál­ne 3-roč­né skú­se­nos­ti s Orac­le PL/SQL
 • vý­bor­na zna­losť Orac­le DB (vrá­ta­ne op­ti­ma­li­zá­cie)
 • vý­bor­na zna­losť PL/SQL
 • prak­tic­ké skú­se­nos­ti s OS Unix
 • zna­losť pí­sa­nia Pearl skrip­tov
 • ak­tív­na zna­losť an­glic­ké­ho ja­zy­ka slo­vom i pís­mom
 • vý­ho­dou: zna­losť ne­mec­ké­ho ja­zy­ka
 • zod­po­ved­nosť
 • ko­mu­ni­ka­tív­nosť
 • tí­mo­vý hráč

Ja­zy­ko­vé zna­los­ti / stu­peň

 • An­glic­ký ja­zyk - Ak­tív­ne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su in­foware@ti­tans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.



Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter