Facebook musí prestať sledovať webové aktivity ľudí, aj keď nevyužívajú Facebook

Fran­cúz­ske úra­dy da­li spo­loč­nos­ti Fa­ce­book tri me­sia­ce na to, aby pres­ta­la bez po­vo­le­nia sle­do­vať webo­vú ak­ti­vi­tu ľu­dí, kto­rí ne­vyu­ží­va­jú jej služ­by. Fran­cúz­ske úra­dy tak­tiež pri­ká­za­li spo­loč­nos­ti, aby pres­ta­la s niek­to­rý­mi tran­sfer­mi osob­ných úda­jov do USA.

Ide o pr­vý z vý­raz­nej­ších kro­kov pro­ti Fa­ce­boo­ku, kto­rý po­sie­la úda­je z Euró­py do USA. Európ­ske sú­dy mi­nu­lý rok vy­hlá­si­li za nep­lat­nú do­ho­du Sa­fe Har­bour, kto­rá via­ce­rým spo­loč­nos­tiam umož­ňo­va­la ob­chá­dzať pra­vid­lá EÚ o pre­no­se úda­jov. Fir­my dos­ta­li tri me­sia­ce na to, aby nep­lat­nú do­ho­du nah­ra­di­li do­ho­da­mi, kto­ré bu­dú v sú­la­de s plat­ný­mi pra­vid­la­mi. Ter­mín up­ly­nul mi­nu­lý týž­deň.

Re­gu­lač­né úra­dy tak v sú­čas­nos­ti mô­žu pod­ni­kať práv­ne kro­ky pro­ti spo­loč­nos­tiam, kto­ré stá­le vy­uží­va­jú Sa­fe Har­bour. "Fa­ce­book pre­sú­va osob­né úda­je na zá­kla­de Sa­fe Har­bour na­priek to­mu, že Súd­ny dvor Európ­skej únie 6. ok­tób­ra 2015 vy­hlá­sil ta­ké­to tran­sfe­ry za proti­práv­ne," uvie­dol fran­cúz­sky re­gu­lač­ný úrad CNIL.

EÚ a USA sa mi­nu­lý týž­deň do­hod­li na no­vej do­ho­de, kto­rá by ma­la nah­ra­diť Sa­fe Har­bour. Tá­to do­ho­da sa však eš­te ne­za­ča­la vy­uží­vať. Európ­ske re­gu­lač­né úra­dy to­tiž pot­re­bu­jú viac ča­su, aby sa roz­hod­li, či by ma­li byť tran­sat­lan­tic­ké pre­su­ny dát za­ká­za­né. Spo­loč­nosť Fa­ce­book uvied­la, že je pres­ved­če­ná, že pos­tu­pu­je v sú­la­de s európ­sky­mi pra­vid­la­mi o ochra­ne úda­jov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter