SK-NIC: Na Slovensku je viac ako 336-tisíc domén a najviac sa ich začína na písmeno S

sknic_logo.png Správ­ca ná­rod­nej do­mé­ny .sk neus­tá­le evi­du­je tren­dy vo vý­vo­ji poč­tu do­mén. Z to­ho nap­rík­lad vid­no, že za rok 2015 bo­lo za­re­gis­tro­va­ných až 21 595 tzv. pr­vo­re­gis­trá­cií. Poz­ri­te si ďal­šie šta­tis­ti­ky z ku­chy­ne SK-NI­Cu, a. s.

SK-NIC, a. s., pô­so­bí na slo­ven­skom tr­hu 20 ro­kov a v sú­čas­nos­ti evi­du­je viac ako 336-ti­síc inter­ne­to­vých do­mén s kon­cov­kou .sk, čo je viac ako 4-per­cent­ný prí­ras­tok op­ro­ti ro­ku 2014.

„Sme ra­di, že po­čet inter­ne­to­vých do­mén pra­vi­del­ne ras­tie. Za mi­nu­lý rok sme za­re­gis­tro­va­li tak­mer 22-ti­síc úpl­ne no­vých do­mén - te­da ta­kých, kto­ré eš­te pred­tým ne­bo­li nik­dy za­re­gis­tro­va­né. Neus­tá­le sa zvy­šu­je aj po­čet pro­ces­ných ko­na­ní a po­žia­da­viek, kto­ré mu­sia za­mes­tnan­ci SK-NI­Cu rie­šiť - za rok 2015 sa spra­co­va­lo viac ako 930-ti­síc žia­dos­tí," uvie­dol ria­di­teľ SK-NIC, a. s., Pe­ter Bí­ro.

SK-NIC, a. s., ak­tuál­ne evi­du­je vy­še 5500 re­gis­trá­to­rov, kto­rí pô­so­bia ako spros­tred­ko­va­te­lia slu­žieb dr­ži­te­ľom jed­not­li­vých do­mén, kto­rých je však ove­ľa viac - tak­mer 70-ti­síc. Naj­väč­ší po­čet z nich tvo­ria fir­my a živ­nos­tní­ci v po­me­re 74,35 %, za­tiaľ čo fy­zic­ké oso­by tvo­ria 15,55 % a iné práv­nic­ké oso­by 10,1 % cel­ko­vé­ho poč­tu.

Za­ují­ma­vá je šta­tis­ti­ka, že pod­ľa dĺžky náz­vu má naj­viac do­mén 8 zna­kov a viac ako 33-ti­síc do­mén sa za­čí­na na pís­me­no s. Zvy­šu­jú­ci sa po­čet ope­rá­cií kla­die ná­ro­ky aj na ko­mu­ni­ká­ciu s klien­tmi re­gis­tra.

„Na ras­tú­ci po­čet do­mén a po­žia­da­viek sme za­rea­go­va­li za­čiat­kom toh­to ro­ka aj skva­lit­ne­ním na­šich slu­žieb, keď sme spus­ti­li do pre­vádz­ky zá­kaz­níc­ky servis aj cez ví­ken­dy. V so­bo­tu a ne­de­ľu sú na­ši ope­rá­to­ri k dis­po­zí­cii v ča­se od 8:00 do 12:00 a za­tiaľ sa nám potvr­dzu­je, že to bol správ­ny krok," po­ve­dal v tej­to sú­vis­los­ti ria­di­teľ SK-NI­Cu.

V rám­ci pre­bie­ha­jú­cich čin­nos­tí tre­ba pri­po­me­núť aj to, že v pr­vom štvrťro­ku 2016 by ma­la Ko­mi­sia pre sprá­vu ná­rod­nej do­mé­ny .sk schvá­liť no­vé pra­vid­lá na re­gis­trá­ciu do­mén, kto­ré by ma­li naj­mä dr­ži­te­ľom pri­niesť hneď nie­koľ­ko vý­hod. Správ­ca ná­rod­nej do­mé­ny .sk ta­kis­to par­ti­ci­pu­je na ak­tuál­nych dis­ku­siách o vý­vo­ji do­mé­no­vé­ho pros­tre­dia v kľú­čo­vých re­le­van­tných or­ga­ni­zá­ciách CENTR a ICANN, kde sa ok­rem iné­ho za­po­jil aj do bez­peč­nos­tných ak­ti­vít dot­knu­tých or­ga­ni­zá­cií.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter