Facebook opäť mení algoritmus News Feedu. Ktoré príspevky uvidíte ako prvé?

Fa­ce­book ozná­mil na svo­jom blo­gu, že opäť me­ní al­go­rit­mus News Feed, aby sa pou­ží­va­te­ľom ne­zob­ra­zo­va­li prís­pev­ky, kto­ré nech­cú vi­dieť. Ro­bí tak na zá­kla­de spät­nej väz­by od pou­ží­va­te­ľov, kto­rú zís­kal v rám­ci pries­ku­mu.

Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť po no­vom ov­plyv­niť, kto­ré ak­tua­li­zá­cie sa im ob­ja­via v hor­nej čas­ti fee­du. News Feed by im te­da mal pos­kyt­núť in­for­má­cie a prís­pev­ky, o kto­ré ma­jú zá­ujem.

Pou­ží­va­te­lia rea­gu­jú na prís­pev­ky štyr­mi spô­sob­mi - klik­nu­tím, laj­ko­va­ním, ko­men­to­va­ním a zdie­ľa­ním. A prá­ve tie­to ak­ti­vi­ty hra­jú dô­le­ži­tú úlo­hu pri vý­be­re tých prís­pev­kov, kto­ré sa im ob­ja­via na pr­vých prieč­kach. Al­go­rit­mus te­da bu­de za­zna­me­ná­vať, čo je pre vás pod­stat­né a kto­rý prís­pe­vok vás za­ují­ma.

Na­ďa­lej si však mô­že­te vy­brať ruč­ne kon­krét­nych pria­te­ľov, kto­rých prís­pev­ky chce­te vi­dieť ako pr­vé.

Mož­no to vy­ze­rá ako ma­lá zme­na, no mô­že byť vý­znam­ná pre vy­da­va­te­ľov a vlas­tní­kov strá­nok. Fa­ce­book ich va­ru­je, že niek­to­rí z nich mô­žu za­zna­me­nať pok­les náv­štev­nos­ti.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter