YouTube vraj chystá živé 360° videostreamy pre virtuálnu realitu

Zá­stup­co­via YouTu­be na stret­nu­tí s vý­rob­ca­mi ka­mier vy­hlá­si­li, že pra­cu­jú na mož­nos­ti ži­vé­ho strea­mo­va­nia 360-stup­ňo­vé­ho vi­dea. In­for­mo­val o tom Buz­zFeed News. Ľudia by tak moh­li pre­ná­šať ži­vé 360° vi­deo z 360° ka­mier, tak ako to dnes mô­žu ro­biť z bež­ných ka­mier.

V sú­čas­nos­ti to však umož­ňu­je iba ob­me­dze­ný po­čet 360-stup­ňo­vých ka­mier, na­vy­še ich vý­stup má dosť níz­ku kva­li­tu. Väč­ši­na mo­de­lov pro­du­ku­je 360° vi­deá tak, že na­to­čí nie­koľ­ko vi­deí z rôz­nych uh­lov a po­tom spo­jí zá­be­ry do jed­né­ho cel­ku. Ta­ké­to vi­deá mož­no up­loa­do­vať až nes­kôr po ich spra­co­va­ní. Plat­for­ma na ži­vý strea­ming by však vy­ža­do­va­la ka­me­ru schop­nú spra­co­vať ta­ké­to in­for­má­cie okam­ži­te do ko­he­ren­tné­ho vy­sie­la­nia. Nie je jas­né, či ten­to pro­ces chce na­po­kon us­ku­toč­niť YouTu­be ale­bo chcel len ho­vo­riť s vý­rob­ca­mi ka­mier o tom, či sú ich za­ria­de­nia dos­ta­toč­ne sil­né na to, aby spá­ja­li vi­deá z rôz­nych zdro­jov v reál­nom ča­se. Všet­ko to­tiž mu­sí byť per­fek­tne syn­chro­ni­zo­va­né, aby ne­do­chá­dza­lo k roztr­ha­niu ob­ra­zu.

YouTu­be za­čal pod­po­ro­vať 360° vi­deá vla­ni v mar­ci a o nie­koľ­ko me­sia­cov pri­dal aj pod­po­ru pre kar­tó­no­vé oku­lia­re na vir­tuál­nu reali­tu Goog­le Car­dboard. Od no­vem­bra po­tom umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom toh­to lac­né­ho za­ria­de­nia na VR spo­je­né­ho so smar­tfó­nom roz­hlia­dať sa v 3D ver­zii 360-stup­ňo­vé­ho vi­dea.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter