Prezident založil internetovú stránku verejná objednávka

Pre­zi­dent An­drej Kis­ka za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku s náz­vom ve­rej­naob­jed­nav­ka.sk, kto­rú spúš­ťa ako ob­čan Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ako pre mé­diá uvie­dol, je pot­reb­né vy­tvo­riť jed­noz­nač­nú ve­rej­nú ob­jed­náv­ku, aby po­li­ti­ci cí­ti­li tlak a rie­ši­li ve­ci, kto­ré rie­šiť tre­ba. Do­dal, že aj on sám chce ve­rej­né­mu tla­ku po­môcť.

Pros­tred­níc­tvom no­vej webstrán­ky mô­žu dať ľu­dia naj­avo, že žia­da­jú od všet­kých po­li­tic­kých strán s am­bí­ciou byť v parla­men­te, aby pred­sta­vi­li svo­je plá­ny v zdra­vot­níc­tve a škol­stve, a aby po­núk­li kon­krét­ne rie­še­nia a da­li prís­ľu­by, kto­ré ne­bu­dú môcť ig­no­ro­vať. Ako pre­zi­dent vy­svet­lil, cie­ľom je­ho kam­pa­ne a strán­ky je, aby ľu­dia iš­li vo­liť a bo­li ná­roč­ní na po­li­tic­ké stra­ny. "Aby si uve­do­mi­li, že keď vo­liť ne­pôj­du, tak prá­ve ten ich hlas mô­že pri­pad­núť v pros­pech stra­ny, kto­rú by si v parla­men­te mož­no vô­bec ne­že­la­li," po­ve­dal.

Na strán­ke si ľu­dia mô­žu "ob­jed­nať" dve po­lož­ky, a to "fun­gu­jú­ce zdra­vot­níc­tvo" a "kva­lit­né zá­klad­né ško­ly". Škol­stvo a zdra­vot­níc­tvo Kis­ka dl­ho­do­bo ozna­ču­je za prio­ri­ty. Po­kiaľ ide o zdra­vot­níc­tvo, pre­zi­dent na strán­ke uvie­dol, že v ňom vlád­ne "ne­po­ria­dok, nep­reh­ľad­né zá­uj­my a roz­krá­da­nie na úkor zdra­via, do­kon­ca ži­vo­tov pa­cien­tov." Dru­hou ob­las­ťou je škol­stvo, oso­bit­ne to zá­klad­né. "Tam sa roz­ho­du­je o bu­dúc­nos­ti Slo­ven­ska, o šan­ci na­šich de­tí up­lat­niť sa v ži­vo­te, o tom, akí ľu­dia z nich vy­ras­tú," pí­še hla­va štá­tu.

Obe z tých­to ob­las­tí ma­jú na strán­ke nie­koľ­ko po­lo­žiek, kto­ré si ob­jed­ná­va­jú­ci mô­že "vlo­žiť do ko­ší­ka". V sek­cii zdra­vot­níc­tvo to je po­ria­dok v roz­de­ľo­va­ní pe­ňa­zí zdra­vot­ným pois­ťov­niam, plat­by za di­ag­nó­zu - kva­lit­ná zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť pre všet­kých, jed­not­ná di­ag­nos­ti­ka a lieč­ba pre pa­cien­tov s rov­na­kým ocho­re­ním a štvr­tou po­lož­kou je ve­rej­ný a kon­tro­lo­va­teľ­ný sys­tém fi­nan­co­va­nia.

V ob­las­ti škol­stva je to päť po­lo­žiek - pred­škol­ská príp­ra­va pre všet­ky de­ti, pod­po­ra kaž­dé­ho di­eťa­ťa vo vzde­lá­va­ní, zlep­še­nie vý­uč­by v dô­le­ži­tých pred­me­toch, zvý­še­nie pla­tov uči­te­ľov a skva­lit­ne­nie vý­uč­by na pe­da­go­gic­kých ško­lách. Ce­ny pri pro­duk­toch neu­vá­dza­jú, keď­že prá­vo ve­rej­ne si ob­jed­nať lep­ší ži­vot v lep­šom štá­te má kaž­dý za­dar­mo, uvá­dza sa ďa­lej na strán­ke. Súhr­nná ce­na za ob­jed­náv­ku je ale hlas, kto­rý ob­čan od­ov­zdá v parla­men­tných voľ­bách.

Na otáz­ku, aká by moh­la byť ďal­šia ob­lasť na ve­rej­nú ob­jed­náv­ku na je­ho strán­ke, Kis­ka od­po­ve­dal, že Slo­ven­sku sa eko­no­mic­ky da­rí, a prá­ve keď sa nám da­rí, je pot­reb­né si sta­no­viť po­li­tic­ky a fi­nan­čne ná­roč­né prio­ri­ty, čo škol­stvo a zdra­vot­níc­tvo sú. Do­dal však, že o ko­rup­cii a sta­ve súd­nic­tva ho­vo­rí od svoj­ho zvo­le­nia do fun­kcie a "ur­či­te je tu množ­stvo otá­zok, kto­rý­mi sa tre­ba za­obe­rať".

Kis­ka dnes priz­nal, že je­ho inter­ne­to­vá strán­ka nie je je­ho pos­led­nou ak­ti­vi­tou pred voľ­ba­mi, nech­cel však byť kon­krét­nej­ší. Na otáz­ku, či sa nech­cel na Štát­nej ko­mi­sii pre voľ­by a kon­tro­lu fi­nan­co­va­nia po­li­tic­kých strán re­gis­tro­vať ako tre­tia stra­na, uvie­dol, že strán­ka ve­rej­naob­jed­nav­ka.sk slú­ži k to­mu, aby ľu­dí mo­ti­vo­va­la ísť vo­liť a nie je kam­pa­ňou 'za' ale­bo 'pro­ti' žiad­nej po­li­tic­kej stra­ne. Pri­ví­tal by, ak by bo­la účasť vo voľ­bách vy­ššia ako 60 per­cent. Nák­la­dy na webstrán­ku a sú­vi­sia­ce ve­ci sa pod­ľa Kis­ku hý­bu oko­lo šty­ri­ti­síc eur. "Tú­to strán­ku si pla­tím sám ako fy­zic­ká oso­ba," vy­svet­lil.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter