Yahoo má prepúšťať, problémy jej robí Google a Facebook

Šéf­ka spo­loč­nos­ti Yahoo Inc. Ma­ris­sa Mayero­vá pred­sta­ví plán škr­tov v nák­la­doch, kto­rý bu­de za­hŕňať zní­že­nie poč­tu pra­cov­ných miest o 15 % a za­tvo­re­nie nie­koľ­kých di­ví­zií. In­for­mo­va­li o tom no­vi­ny Wall Street Jour­nal. K 30. jú­nu 2015 ma­la spo­loč­nosť Yahoo pod­ľa svo­jej inter­ne­to­vej strán­ky prib­liž­ne 11 tis. za­mes­tnan­cov.

Spo­loč­nosť má prob­lé­my s ras­tom pod­ni­ka­nia v ob­las­ti inter­ne­to­vých slu­žieb, zá­ro­veň Yahoo če­lí kon­ku­ren­cii zo stra­ny spo­loč­nos­ti Goog­le, di­ví­zie fir­my Al­pha­bet Inc a tak­tiež kon­ku­ren­cii Fa­ce­boo­ku. Ma­ris­sa Mayero­vá priš­la do spo­loč­nos­ti Yahoo v po­lo­vi­ci ro­ka 2012. Jej sna­ha o ob­rat za­tiaľ pri­nies­la len má­lo hma­ta­teľ­ných vý­sled­kov. Od­ke­dy je na če­le spo­loč­nos­ti, príj­my fir­my mier­ne kles­li. Po­diel spo­loč­nos­ti na ame­ric­kom tr­hu vy­hľa­dá­va­čov je v pod­sta­te stá­ly a fir­ma v po­rov­na­ní so spo­loč­nos­ťou Goog­le, kto­rá je tr­ho­vým líd­rom, ne­zís­ka­va.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter