Wrapify vodičom zaplatí, ak nechajú svoje auto premeniť na pojazdnú reklamu

Pre­vádz­ko­vať auto nie je lac­ná zá­le­ži­tosť. Po­hon­né hmo­ty, pois­te­nie, údr­žba -nák­la­dy rých­lo ras­tú. A prá­ve tu by chcel po­môcť star­tup Wra­pi­fy, kto­rý po­nú­ka vo­di­čom pe­nia­ze za to, ak si ne­cha­jú svo­je vo­zid­lo „oba­liť" rek­la­mou. Fir­my to­tiž stá­le hľa­da­jú no­vé a je­di­neč­né spô­so­by, ako sa spro­pa­go­vať.

Vo­di­či sa mô­žu vo Wra­pi­fy prih­lá­siť a sa­mi sa roz­hod­núť, do akej mie­ry bu­de ich auto pok­ry­té rek­la­mou (čias­toč­ne, úpl­ne). Mô­žu do­kon­ca vy­brať rek­lam­nú kam­paň, do kto­rej sa chcú za­po­jiť. Po­tom bu­de ich auto na ur­če­nom mies­te za­dar­mo po­le­pe­né rek­la­mou a vo­dič bu­de dos­tá­vať v prie­me­re 450 do­lá­rov me­sač­ne po do­bu uve­de­nú v zmlu­ve. Pri vý­poč­te su­my sa zoh­ľad­ňu­jú rôz­ne fak­to­ry, nap­rík­lad koľ­ko ki­lo­met­rov auto naj­az­di­lo, či sa po­hy­bo­va­lo v hus­to obý­va­ných ob­las­tiach a či na dl­hší čas uvia­zlo v zá­pche na mies­te, kde moh­lo upú­tať zrak mno­hých oko­loi­dú­cich. Vo­di­či ma­jú k dis­po­zí­cii smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu Wra­pi­fy umož­ňu­jú­cu im sle­do­vať tie­to úda­je.

Video:


Na webo­vej strán­ke Wra­pi­fy sa však mô­žu re­gis­tro­vať aj fir­my, kto­ré hľa­da­jú ma­ji­te­ľov áut ochot­ných za­po­jiť sa do ta­kej­to rek­lam­nej čin­nos­ti. Spo­loč­nosť po­nú­ka svo­jim par­tne­rom aj fun­kciu naz­va­nú Swarm. Tá umož­ní in­ze­ren­tom za­slať vo­di­čom push no­ti­fi­ká­cie a po­núk­nuť im extra bo­nus v prí­pa­de, že na is­tý čas za­par­ku­jú svo­je vo­zid­lo s rek­la­mou v ur­če­nej ob­las­ti.

Pod­ľa úda­jov spo­loč­nos­ti sa do­te­raz za­re­gis­tro­va­lo už viac ako 10 000 vo­di­čov, pri­čom me­dzi­me­sač­ný ná­rast sa po­hy­bu­je oko­lo 100 %. Služ­ba fun­gu­je už vo viac ako 10 mes­tách v USA.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter