Môjhosting.sk medzi prvými na Slovensku ponúka certifikáty SSL zadarmo

pripojenie na internet_anotacia.jpg Môj­hos­ting.sk me­dzi pr­vý­mi hos­tin­go­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi na Slo­ven­sku po­nú­ka od 15. 1. 2016 pre kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka cer­ti­fi­kát SSL za­dar­mo. Môj­hos­ting.sk za­re­go­val na po­nu­ku cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty Let's En­crypt, kto­rá za­ča­la pos­ky­to­vať cer­ti­fi­ká­ty za­dar­mo a umož­ni­la ich stro­jo­vé spra­co­va­nie. Cer­ti­fi­ká­ty SSL umož­ňu­jú pre­vádz­ku inter­ne­to­vých strá­nok a ap­li­ká­cií na pro­to­ko­le HTTPS, kto­rý za­bez­pe­ču­je šif­ro­va­ný pre­nos dát me­dzi náv­štev­ní­kom strán­ky a server­om.

„Až do­te­raz sa za cer­ti­fi­ká­ty pla­ti­lo a na­vy­še in­šta­lá­cia cer­ti­fi­ká­tu tr­va­la dl­hší čas, pre­to­že pro­ces vy­tvo­re­nia cer­ti­fi­ká­tu ne­bol auto­ma­ti­zo­va­ný. Za­čiat­kom ro­ka sa nám po­da­ri­lo ús­peš­ne in­teg­ro­vať roz­hra­nie API do ad­mi­nis­trač­né­ho sys­tém pre klien­tov, zá­kaz­ní­ci si ho tak mô­žu je­di­ným klik­nu­tím ak­ti­vo­vať v ad­mi­nis­trá­cii pri kaž­dej svo­jej do­mé­ne," uvie­dol Pat­rik Cven­groš, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti MYS­TE­RY MA­CHI­NE, s. r. o., kto­rá pre­vádz­ku­je hos­tin­go­vú služ­bu Môj­hos­ting.sk.

Môj­hos­ting.sk po­nú­ka od ro­ku 2003 ok­rem bež­ných web­hos­tin­go­vých slu­žieb a re­gis­trá­cie do­mén pre­ná­jom a sprá­vu de­di­ko­va­ných a vir­tuál­nych server­ov za bez­kon­ku­ren­čné ce­ny. Ok­rem to­ho po­nú­ka mož­nosť par­tner­skej spo­lup­rá­ce s jed­not­li­vý­mi vý­vo­jár­mi ale­bo spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré sa za­obe­ra­jú tvor­bou webo­vých pre­zen­tá­cií a inter­ne­to­vých ap­li­ká­cií.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter