Nová hudobná služba Wefre: Najprepracovanejší mix Spotify a YouTube zadarmo a bez reklamy

V po­lo­vi­ci ja­nuá­ra sa na scé­ne ob­ja­vi­la no­vá hu­dob­ná služ­ba Wef­re pô­vo­dom zo Špa­nielska. Wef­re je ozna­čo­va­ná za aký­si mas­hup to­ho naj­lep­šie­ho z dvoch ob­ľú­be­ných hu­dob­ných ap­li­ká­cií - Spo­ti­fy a YouTu­be.

Čo sa tý­ka webo­vé­ho preh­rá­va­ča, cel­ko­vej úp­ra­vy, vzhľa­du zoz­na­mov skla­dieb či štruk­tú­ry kniž­ni­ce, služ­ba Wef­re ako­by z oka vy­pad­la kon­ku­ren­čné­mu Spo­ti­fy. Jej fun­kčnosť je však v po­rov­na­ní so Spo­ti­fy ne­po­rov­na­teľ­ne lep­šia. Na dru­hej stra­ne hu­dob­né dá­ta Wef­re čer­pá z po­pu­lár­ne­ho por­tá­lu YouTu­be. Ce­lé to fun­gu­je tak­to.

Wef­re pre­be­rie zo Spo­ti­fy hlav­né in­for­má­cie o náz­voch inter­pre­tov, al­bu­moch, ako aj kon­krét­nych sklad­bách a nás­led­ne k nim doh­ľa­dá na YouTu­be hu­dob­né kli­py. Tie na­ko­niec preh­rá­va pou­ží­va­te­ľom služ­by už len ako kla­sic­ké sklad­by. A prá­ve tým­to kro­kom Wef­re po­ru­šu­je nie­koľ­ko zá­važ­ných pod­mie­nok sta­no­ve­ných por­tá­lom YouTu­be pre vý­vo­já­rov. Je­den z prík­la­dov kon­flik­tu je fakt, že služ­ba Wef­re na preh­rá­va­nie hud­by ne­pou­ží­va auto­ri­zo­va­ný preh­rá­vač, a te­da ani ne­zob­ra­zu­je rek­la­mu, čo­ho dôs­led­kom je to, že ma­ji­te­lia autor­ských práv z preh­rá­va­nia kli­pov nič ne­ma­jú.

Na­priek to­mu, že služ­ba Wef­re sa pre­zen­tu­je ako úpl­ne le­gi­tím­ny web, čo­ho dô­ka­zom je aj roz­beh­nu­tá kam­paň na server­i Kic­kstar­ter, z práv­nej strán­ky sa od aké­ho­koľ­vek iné­ho pi­rát­ske­ho rá­dia ne­lí­ši. Pre­to je jej bu­dúc­nosť ne­istá.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter