Bitcoinu vraj hrozí zánik. Tvrdí to jeho vývojár

Pro­mi­nent­ný vý­vo­jár z bit­coi­no­vej ko­mu­ni­ty Mi­ke Hearn vy­hlá­sil, že opúš­ťa kryp­to­me­nu, kto­rú po­má­hal po­pu­la­ri­zo­vať. Na webe Me­dium.com pub­li­ko­val ob­šír­ny prís­pe­vok, kde uvie­dol, že pre­dal všet­ky svo­je bit­coi­ny, pre­to­že pre hl­bo­ké roz­po­ry vo „ve­de­ní" plat­for­my a mož­nú tech­nic­kú apo­ka­lyp­su hro­zí zá­nik sys­té­mu.

Hear­no­ve ná­miet­ky k sú­čas­né­mu sta­vu bit­coi­nu sú roz­ma­ni­té a čas­to tech­nic­ké­ho cha­rak­te­ru, ale v pod­sta­te upo­zor­ňu­je na dva ne­dos­tat­ky: časť bit­coi­no­vej ko­mu­ni­ty, kto­rá má v ru­kách bu­dúc­nosť me­ny, je príl­iš cen­tra­li­zo­va­ná a na­vy­še od­mie­ta aké­koľ­vek zme­ny. Sys­tém je vraj kom­plet­ne pod kon­tro­lou len hŕstky ľu­dí. Vý­znam­né pos­ta­vy v ko­mu­ni­te ig­no­ru­jú kľú­čo­vú chy­bu v sof­tvé­ri, kto­rú do sys­té­mu „do­čas­ne" vnie­sol Sa­tos­hi Na­ka­mo­to a pre od­por is­tých zá­uj­mo­vých sku­pín dod­nes ne­bo­la od­strá­ne­ná. Vy­rie­še­ním prob­lé­mu by to­tiž zo­pár veľ­kých ba­ní­kov stra­ti­lo znač­né množ­stvo pe­ňa­zí.

Ďal­ší prob­lém je v tom, že väč­ši­na bit­coi­no­vých ba­ní­kov je v Čí­ne. Ťaž­ba bit­coi­nov je dnes veľ­mi nák­lad­ná z hľa­dis­ka po­čí­ta­čo­vé­ho har­dvé­ru, ča­su a ener­gie, tak­že je veľ­mi ťaž­ké po­ra­ziť pro­fe­sio­nál­ne vy­ba­ve­né sku­pi­ny ba­ní­kov, kto­rí na svo­jich vý­kon­ných stro­joch auto­ri­zu­jú všet­ky tran­sak­cie a od sys­té­mu za to auto­ma­tic­ky dos­tá­va­jú no­vé bit­coi­ny. Čín­sky inter­net je však ob­klo­pe­ný „veľ­kým čín­skym fi­rewallom", kto­rý spo­ma­ľu­je ko­mu­ni­ká­ciu, čo vy­vo­lá­va kom­pli­ká­cie v ce­lom dis­tri­buo­va­nom sys­té­me.

Ama­tér­ski ba­ní­ci sa zdru­žu­jú do tzv. poo­lov, v rám­ci kto­rých zdie­ľa­jú vý­poč­to­vý vý­kon a de­lia sa aj o od­me­ny. Poo­ly sú však tiež cen­tra­li­zo­va­né. V dôs­led­ku to­ho vraj len dva­ja je­din­ci kon­tro­lu­jú viac ako 50 % vý­ko­nu sie­te.

Pod­ľa Hear­na sieť ne­mô­že pretr­vať vo svo­jej sú­čas­nej po­do­be. „Zá­kla­dy sú roz­bi­té, a nech sa s ce­nou v krát­ko­do­bom ho­ri­zon­te sta­ne čo­koľ­vek, dl­ho­do­bý trend je zrej­me jej kle­sa­nie," pí­še Hearn.

Tre­ba však do­dať, že zá­nik bit­coi­nu pred­po­ve­da­lo už ve­ľa je­ho kri­ti­kov, až čas uká­že, či je kryp­to­me­na nao­zaj v krí­ze.

Zdroj: the­guar­dian.com, en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter