Chrome bude rýchlejší o 26 %. Postará sa o to Brotli, nový algoritmus Googlu

Chro­me bu­de na­čí­ta­vať webo­vé strán­ky rých­lej­šie ako do­te­raz. Umož­ní to no­vý kom­pres­ný al­go­rit­mus s náz­vom Brot­li, kto­rý bu­de schop­ný kom­pri­mo­vať dá­ta na strán­kach HTML, CSS ale­bo Ja­vaS­cript až o 26 % rých­lej­šie ako sú­čas­ný al­go­rit­mus Zopf­li.

In­ži­nier Goog­lu Ilya Gri­go­rik na Goog­le+ ozná­mil, že Brot­li je už prip­ra­ve­ný na na­sa­de­nie, tak­že pou­ží­va­te­lia by moh­li za­čať vy­uží­vať je­ho vý­ho­dy, len čo bu­de vy­da­ná ďal­šia ver­zia Chro­mu.

Brot­li po­mô­že aj pou­ží­va­te­ľom mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­rí vďa­ka ne­mu do­siah­nu ús­po­ry ener­gie z ba­té­rie a uše­tria aj na pop­lat­koch za dá­to­vé pre­no­sy.

Goog­le tvr­dí, že Brot­li pou­ží­va „no­vý dá­to­vý for­mát" a v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by ho ma­li pri­jať aj ďal­šie webo­vé pre­hlia­da­če. Pr­vý v ra­de bu­de zrej­me Fi­re­fox, kto­rý má ten­to al­go­rit­mus adop­to­vať v jed­nej z bu­dú­cich ak­tua­li­zá­cií.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter