Netflix bojuje proti proxy serverom. Zákazníci už nebudú môcť obísť regionálne obmedzenia

Net­flix ozná­mil, že za­ve­die opat­re­nia sme­ru­jú­ce k to­mu, aby zá­kaz­ní­ci moh­li strea­mo­vať len ob­sah, kto­rý je k dis­po­zí­cii v ich kra­ji­ne. Ten­to krok pri­chá­dza iba týž­deň po tom, čo spo­loč­nosť na CES 2016 ozná­mi­la roz­ší­re­nie svo­jich slu­žieb do ďal­ších 130 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska.

„V nas­le­du­jú­cich týž­dňoch bu­dú zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­jú­ci proxy a un­bloc­ke­ry mať prís­tup len k služ­bám, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti dos­tup­né v ich kra­ji­ne," pí­še v blo­go­vom prís­pev­ku Da­vid Fulla­gar, vice­pre­zi­dent Net­flixu pre do­ru­čo­va­nie ob­sa­hu. „Sme pres­ved­če­ní, že v dôs­led­ku tej­to zme­ny čle­no­via pres­ta­nú pou­ží­vať proxy." Prax pou­ží­va­nia VPN, proxy a nás­tro­jov na od­blo­ko­va­nie na obí­de­nie ob­me­dze­ní a zís­ka­nie prís­tu­pu k ob­sa­hu, kto­rý nie je k dis­po­zí­cii v da­nom re­gió­ne, sa sta­la me­dzi pou­ží­va­teľ­mi veľ­mi po­pu­lár­nou.

Z blo­go­vé­ho prís­pev­ku vy­znie­va, že Net­flix nie je tým­to kro­kom nad­še­ný, zrej­me ho k ne­mu do­nú­ti­li vlas­tní­ci práv. Fulla­gar do­dá­va, že spo­loč­nosť pra­cu­je na spô­so­be, ako dos­tať rov­na­ký ob­sah ku všet­kým pou­ží­va­te­ľom. Väč­ši­na je­ho no­vých pô­vod­ných re­lá­cií bu­de k dis­po­zí­cii na ce­lom sve­te v rov­na­kom ča­se. Ale s li­cen­co­va­ný­mi fil­ma­mi a te­le­víz­ny­mi prog­ra­ma­mi je prob­lém. „Tu bu­de­me aj na­ďa­lej reš­pek­to­vať do­ho­dy o li­cen­co­va­ní ob­sa­hu tý­ka­jú­ce sa ze­me­pis­nej po­lo­hy."

Spo­loč­nosť ne­ro­zo­be­rá svo­je me­tó­dy na de­tek­ciu proxy. Moh­lo by ísť o jed­no­du­ché blo­ko­va­nie IP adries spo­je­ných s ob­ľú­be­ným služ­ba­mi VPN a proxy, tak ako sa niek­de blo­ku­je Tor.

Na zá­ver Fulla­gar do­dá­va, že Net­flix pok­ra­ču­je vo vy­jed­ná­va­ní no­vých zmlúv s vlas­tník­mi autor­ských práv, kto­ré by umož­ni­li strea­mo­va­nie ob­sa­hu po ce­lom sve­te.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter