YouTube ohlásil podporu pre HDR video

YouTu­be sa roz­ho­dol pod­po­ro­vať naj­nov­šiu ino­vá­ciu v ob­las­ti vi­dea - HDR (high dy­na­mic ran­ge) či­že vi­deo s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom. Na veľtr­hu CES 2016 to ozná­mil je­ho ob­chod­ný ria­di­teľ Ro­bert Kyncl. Sta­lo sa tak po­čas dis­ku­sie o 360-stup­ňo­vom vi­deu, kto­ré služ­ba ta­kis­to pod­po­ru­je.

Fo­toa­pa­rá­ty smar­tfó­nov v re­ži­me HDR kom­bi­nu­jú viac zá­be­rov do jed­nej sním­ky, vo vi­deu pri­ná­ša tá­to tech­no­ló­gia lep­šie far­by a de­tai­ly. HDR je pre­dov­šet­kým o far­bách a ich od­tie­ňoch, bie­la ja nao­zaj žia­ri­vá a čier­na je sku­toč­ne čier­na. Roz­ší­ri sa kon­trast­ný po­mer a fa­reb­ná pa­le­ta, ob­raz je realis­tic­kej­ší a pri­ro­dze­nej­ší. No na to, aby pou­ží­va­te­lia moh­li vy­chut­ná­vať vý­ho­dy HDR, bu­dú pot­re­bo­vať dis­ple­je pod­po­ru­jú­ce tú­to tech­no­ló­giu.

Ve­ľa vý­rob­cov te­le­ví­zo­rov vrá­ta­ne LG, So­ny a Pa­na­so­ni­cu už ozná­mi­lo za­bu­do­va­nie pod­po­ry HDR do svo­jich no­vých mo­de­lov. Pod­po­ru­jú ho aj niek­to­ré nov­šie za­ria­de­nia na preh­rá­va­nie vi­dea, napr. UHD Blu-ray preh­rá­va­če, kto­ré pos­ky­tu­jú sku­toč­ný 4K ob­sah.

YouTu­be te­da pok­ra­ču­je v rých­lom na­sa­dzo­va­ní no­vých tech­no­ló­gií a pri­dal sa k služ­bám Ama­zo­nu a Net­flixu, kto­ré už tiež oh­lá­si­li pod­po­ru HDR. Za­tiaľ nie je jas­né, ke­dy pres­ne sa HDR na YouTu­be doč­ká­me, pod­ľa Kyn­clov­ho vy­jad­re­nia to bu­de „čos­ko­ro".

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter