Wikipédia dnes oslavuje 15 rokov slobodných vedomostí

Wiki­pé­dia bo­la pred­sta­ve­ná 15. ja­nuá­ra 2001 s od­váž­nou ví­ziou sve­ta, kde kaž­dý jed­not­li­vec mô­že slo­bod­ne zdie­ľať všet­ky ve­do­mos­ti sve­ta. Ten­to ideál ce­los­ve­to­vej spo­lup­rá­ce na tvor­be en­cyk­lo­pé­die - a za­dar­mo - vy­ze­ral uto­pis­tic­ky. Od­vte­dy na Wiki­pé­dii vznik­lo viac než 35 mi­lió­nov člán­kov v nie­koľ­kých stov­kách ja­zy­kov. Me­dzi či­ta­te­ľov pa­tria stov­ky mi­lió­nov ľu­dí po ce­lom sve­te.

Aj dnes je Wiki­pé­dia pí­sa­ná dob­ro­voľ­ne; 80 000 re­dak­to­rov pris­pie­va kaž­dý me­siac, na slo­ven­skej ja­zy­ko­vej ver­zii je to vy­še 500 re­dak­to­rov. V ča­se pät­nás­te­ho vý­ro­čia 28 % ľu­dí, kto­rí sú dnes na­ži­ve, nik­dy ne­poz­na­lo svet bez Wiki­pé­die. Aj keď sa väč­ši­na inter­ne­tu stá­va ko­mer­čným mies­tom, Wiki­pé­dia je dos­tup­ná pre kaž­dé­ho bez ob­me­dzenia pô­vo­du či ve­ku.

1. ja­nuár nie je len vý­ro­čie vzni­ku Wiki­pé­die, ale aj za­čiat­ku hnu­tia. Wiki­pé­dia je len je­den z pro­jek­tov toh­to glo­bál­ne­ho hnu­tia slo­bod­ných ve­do­mos­tí, kto­ré po­nú­ka stá­le roz­sia­hlej­šie zdro­je. Tu je nie­koľ­ko prík­la­dov:

● Wiki­pé­dia bo­la za­lo­že­ná v ja­nuá­ri 2001 v an­glič­ti­ne, ale čos­ko­ro bo­li pri­da­né aj iné ja­zy­ky - do ro­ka bo­la roz­ší­re­ná na 18 ja­zy­kov, dnes ich je nie­koľ­ko sto­vák vrá­ta­ne slo­ven­či­ny. Slo­ven­ská Wiki­pé­dia vznik­la v sep­tem­bri 2003 a v sú­čas­nos­ti má viac než 208 000 člán­kov, čím sa ra­dí na 37. mies­to.

● Dob­ro­voľ­ní re­dak­to­ri ob­sah neus­tá­le zlep­šu­jú. Kaž­dú ho­di­nu vy­ko­na­jú prib­liž­ne 15 000 zmien. Kaž­dý deň za­lo­žia 7000 člán­kov.

● Wiki­pé­dia sa sta­la jed­ným z de­sia­tich naj­po­pu­lár­nej­ších por­tá­lov sve­ta v ro­ku 2007 a je to je­di­ný ne­zis­ko­vý pro­jekt v blíz­kos­ti vr­cho­lu reb­ríč­ka.

● Ok­rem Wiki­pé­die Wiki­me­dia za­stre­šu­je 11 ďal­ších pro­jek­tov vrá­ta­ne Wiki­me­dia­Com­mons, ako aj Wikis­lov­ník, Wiki­ci­tá­ty, Wikiz­dro­je a ďal­šie.

Wiki mi­lu­je pa­miat­ky, glo­bál­na fo­tog­ra­fic­ká sú­ťaž, kto­rá bo­la spus­te­ná v ro­ku 2010. Jej cie­ľom je do­ku­men­tá­cia kul­túr­ne­ho de­dič­stva. V ro­ku 2011 bo­la vy­hlá­se­ná za naj­väč­šiu fo­tog­ra­fic­kú sú­ťaž na Ze­mi. Iným té­mam sa ve­nu­jú ses­ter­ské sú­ťa­že, ako Wiki mi­lu­je Zem, Wiki mi­lu­je Af­ri­ku a Wiki mi­lu­je sy­ry.

● Dob­ro­voľ­ní­ci z ce­lé­ho sve­ta vy­bu­do­va­li par­tner­stvá s ga­lé­ria­mi, kniž­ni­ca­mi, mú­zea­mi a iný­mi or­ga­ni­zá­cia­mi, aby sprís­tup­ni­li ich zbier­ky. Slo­ven­ská ná­rod­ná ga­lé­ria prip­ra­vu­je v spo­lup­rá­ci s Wiki­me­diou Slo­ven­ská re­pub­li­ka nah­ra­tie ti­sí­cov hod­not­ných slo­bod­ných di­el.

Ob­čian­ske zdru­že­nie Wiki­me­dia Slo­ven­ská re­pub­li­ka sa stret­ne v so­bo­tu 16. 1. v Bra­tis­lav­skom Prog­res­sba­re na svo­jom vý­roč­nom zhro­maž­de­ní, kde si pri­po­me­nie aj na­ro­de­ni­ny Wiki­pé­die.

Ak sa chce­te za­po­jiť, nav­štív­te na­šu strán­ku, ve­no­va­nú špe­ciál­ne 15. na­ro­de­ni­nám Wiki­pé­die - https://15.wiki­pe­dia.org. Ta­kis­to sa mô­že­te vy­jad­riť na so­ciál­nych sie­ťach s has­hta­gom #wiki­pe­dia15, oš­tít­ko­va­ním @Wiki­pe­dia, @Wiki­me­diaSK a na Fa­ce­boo­ku náj­de­te aj pria­mo slo­ven­skú Wiki­pé­diu na @sk.wiki­pe­dia.

Zdroj: Wiki­pé­dia SR


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter