CBS a Time Warner budujú vlastnú streamingovú službu. Môže ohroziť dominanciu Netflixu?

Te­le­víz­ne spo­loč­nos­ti CBS a Ti­me War­ner ro­ku­jú o vy­tvo­re­ní pla­te­nej strea­mo­va­cej služ­by pre ich spo­loč­ne vlas­tne­nú sieť CW, kto­rá by im ge­ne­ro­va­la viac príj­mov ako li­cen­co­va­nie ob­sa­hu Net­flixu či Hu­lu. Pre­no­so­vá sieť by tak zme­ni­la stra­té­giu a pria­mo by preh­rá­va­la ob­sah on-de­mand čo­raz väč­šie­mu poč­tu di­vá­kov, kto­rí už nech­cú pla­tiť za káb­lo­vú ale­bo sa­te­lit­nú TV. Obe spo­loč­nos­ti by tak vy­tvo­ri­li aký­si vlast­ný „Net­flix", pos­ky­tu­jú­ci fil­my a se­riá­ly zo sie­te CW za me­sač­né pred­plat­né vo vý­ške 2 až 4 do­lá­rov. Služ­ba by po­nú­ka­la pria­my pre­nos z po­pu­lár­nych šou CW, ako sú Arrow, Ja­ne the Vir­gin a The Flash, ako i jed­not­li­vé epi­zó­dy zo se­riá­lov, kto­ré si di­vá­ci bu­dú môcť ke­dy­koľ­vek po­zrieť.

Sa­mos­tat­ná služ­ba CW-strea­ming by moh­la pos­lú­žiť ako vzor aj pre os­tat­né te­le­víz­ne sie­te, kto­ré ma­jú po­cit, že ude­ľo­va­ním pod­hod­no­te­ných li­cen­cií Net­flixu pri­chá­dza­jú o pe­nia­ze. Veľ­kú časť ob­sa­hu Net­flixu tvo­rí strea­ming star­ších sé­rií te­le­víz­nych re­lá­cií, a ak sa te­le­víz­ne spo­loč­nos­ti roz­hod­nú za­vrieť ten­to ko­hú­tik, služ­be by to moh­lo uš­ko­diť. Net­flix sa to­mu sna­ží če­liť za­me­ra­ním na tvor­bu pô­vod­né­ho ob­sa­hu. V ro­ku 2016 plá­nu­je vy­ro­biť neu­ve­ri­teľ­ných 600 ho­dín pô­vod­ných prog­ra­mov za­hŕňa­jú­cich 31 šou, ale aj ki­no­fil­my a do­ku­men­tár­ne fil­my. Ho­ci tvor­ba ori­gi­nál­nych re­lá­cií je po­mer­ne dra­há, Net­flix to pok­la­dá za naj­lep­šiu in­ves­tí­ciu do bu­dúc­nos­ti, a to aj pre­to, že sa tak ľah­šie da­jú rie­šiť autor­ské prá­va na me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni.

Ho­ci mo­ti­vá­ciou CBS a Ti­me War­ner je čias­toč­ne sna­ha kon­ku­ro­vať Net­flixu, ide im aj o zvý­še­nie sle­do­va­nos­ti sie­te CW. Po­čet jej di­vá­kov v hlav­nom vy­sie­la­com ča­se to­tiž vla­ni kle­sol me­dzi­roč­ne o 13 %.

Zdroj: bloom­berg.com, sla­te.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter